Pod opiekę przyjmujemy tylko pacjentów zamieszkujących w Powiecie Legionowskim

Sprawujemy dwa rodzaje opieki nad chorymi:

 Domowa Opieka Paliatywna i Hospicyjna

to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują: świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy i pielęgniarki, leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, leczenie innych objawów somatycznych, opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, rehabilitację, zapobieganie powikłaniom, badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym, ordynacja leków, bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych (łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory, kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie). Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są: przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, nierokującej nadziei na wyleczenie.

W celu przyjęcia pacjenta do: Domowej Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej należy dostarczyć do placówki:

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, do których zdeklarowany jest pacjent w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy z wyłączeniem choroby nowotworowej i ostrej fazy choroby psychicznej, którzy w ocenie skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów. Pacjent przyjmowany jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po czym pielęgniarka opieki długoterminowej ustala z pacjentem (członkiem jego rodziny albo opiekunem faktycznym lub prawnym) termin pierwszej wizyty.

W celu przyjęcia pacjenta do:
Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej
należy dostarczyć do placówki:

Na pierwszą wizytę w domu pacjenta umawiamy się telefonicznie

Obok troski o ciało dużo uwagi poświęca się potrzebom psychospołecznym i duchowym pacjenta, głównie zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa i wsparciu udzielanemu rodzinie, która pod kierunkiem personelu zostaje zaktywizowana i odpowiednio wyedukowana do pełnienia swojej właściwej roli przy chorym.

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Kościelna 1,  05-135 Wieliszew
tel./fax    22 782 22 66 w godzinach: 8:30-9:00,  13:00-14:00
tel. kom.  600 269 806 
w godzinach: 8:00- 16:00
e-mail:  nzoz.wieliszew@caritas.pl

Zgłoszenia do opieki przyjmowane są za pośrednictwem poczty e-mail.

 

 

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”