Długoterminowa opieka pielęgniarska to jedna z dziedzin realizowanych świadczeń zdrowotnych. Obejmuje ona zarówno specjalistyczne i pielęgnacyjne czynności nad chorym. Pielęgniarska opieka długoterminowa ukierunkowana jest szczególnie na osoby borykające się z dużymi deficytami zdrowotnymi, których stan powoduje niesamodzielność w zakresie samoopieki i samopielęgnacji. Dotyczy to osób chorych w każdym wieku. Jak zatem konkretnie wygląda opieka długoterminowa w warunkach domowych pacjenta i jakie czynności obejmuje? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Jaki jest cel opieki długoterminowej?

Głównym celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu pacjenta jest zapewnienie stałych świadczeń pielęgniarskich zgodnych z ustalonym planem opieki przy jednoczesnej współpracy z lekarzem rodzinnym. Oprócz tego do zadań domowej opieki długoterminowej zalicza się także przygotowanie pacjenta do sprawowania samopielęgnacji i samoopieki jeśli stan zdrowia pacjenta na to pozwala. Dodatkowe czynności obejmują również przygotowanie opiekunów lub członków rodziny do wykonywania codziennych czynności z zakresu opieki nad chorym. Podjęcie domowej opieki długoterminowej ma także na celu wykształcenie w pacjencie umiejętności radzenia sobie ze swoją chorobą lub niepełnosprawnością, takich jak pokonywanie barier architektonicznych i bezpieczne poruszanie się w środowisku domowym. 

Jaka jest podstawa do objęcia pacjenta domową opieką długoterminową?

Aby pacjent został objęty domową opieką długoterminową niezbędne jest skierowanie od lekarza oraz wypełnienie przez niego skali Barthel. Aby chory został zakwalifikowany do opieki długoterminowej ocena punktowa musi mieścić się w przedziale 0-40 punktów. Pielęgniarskie świadczenie długoterminowe jest limitowane i finansowane przez NFZ. Jeśli tymczasowo odnotowany jest brak miejsc, wówczas pacjent zostaje wpisany na listę osób oczekujących. Osoby pozostające pod opieką: hospicjum domowego, innego zakładu opiekuńczego udzielającego świadczeń w warunkach stacjonarnych, zespołu opieki domowej wentylowanych mechanicznie oraz pacjenci w ostrej fazie choroby psychicznej – nie mogą być objęci opieką pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

Jakie czynności obejmuje domowa opieka długoterminowa?

Przed rozpoczęciem świadczenia opieki długoterminowej pielęgniarka ustala z pacjentem lub jego opiekunem albo rodziną termin pierwszej wizyty, na której dokonuje oceny stanu pacjenta we wspomnianej już skali Barthel. Kolejnym etapem jest ustalenie konkretnego planu opieki nad chorym i zaznajomienie z nim rodziny lub opiekunów.

Świadczenia w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej obejmują świadczenia udzielane przez pielęgniarkę oraz przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością, takich jak:

  • kąpiel, codzienna toaleta, podawanie leków;
  • pielęgnacja cewnika, stomii, PEG-a, rurki tracheotomijnej, sondy żołądkowej;
  • zmiana pozycji ułożeniowej;
  • zmiana opatrunków;
  • ćwiczenia;
  • karmienie;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji oraz nauka jego obsługi.

Świadczenia pielęgniarskie udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”