Polityka prywatności

Niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w placówkach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Opublikowano: 25 maja 2018r.
Inspektorem Ochrony Danych w Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest Pan Tomasz Paprocki, adres e-mail: iod.cdwp@caritas.pl.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych jest Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod.cdwp@caritas.pl lub adresem pocztowym: Inspektor Ochrony Danych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Pani/Pana do udzielenia świadczeń zdrowotnych. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Pani/Pana danych:imię, nazwisko,nr PESEL,płeć data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL),adres zamieszkania,imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej przez Panią/Pana do uzyskiwania informacji o stanie Pani/Pana zdrowia,Dane te są nam niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.Prosimy także o podanie Pani/Pana numer telefonu, który ułatwi kontakt w razie konieczności.Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Pani/Pana dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Pani/Pana stanie zdrowia i wywiadzie epidemiologicznym.Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jako podmiot leczniczy, a celem tego przetwarzania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej. Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajduje się na końcu formularza). Ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do udzielenia świadczeń zdrowotnych, weryfikacja danych podczas umawiania wizyty, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Realizujemy Pani/Pana prawa, np. odbieramy i archiwizujemy Pani/Pana oświadczenia o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o Pani/Pana stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych. Kontaktujemy się z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej, przypomnieć Pani/Panu o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu, czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Zapewnienie Pani/Panu odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na potrzeby pacjentów oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Pani/Pana krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, co jeszcze możemy zrobić lepiej.Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Jako Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczą cych naszej działalności, jako Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, jak również realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym); dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);płatnikom za udzielone świadczenia zdrowotne;Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej . a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jest Pani/Pan naszym pacjentem i utworzyliśmy Pani/Pana dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Pani/Pan pod nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Pani/Pana danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt z nami osobiście w siedzibie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, poprzez adres mailowy wskazany na naszej stronie internetowej lub pisemnie na adres siedziby..

 

Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.Akty prawne powołane w informacjiRODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;Ustawa o prawach pacjenta -ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;Rozporządzenie Ministra Zdrowia – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego,w związku z art. 18 Statutu KEP,po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.Inspektorem Ochrony Danych w Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest Pan Tomasz Paprocki, adres e-mail: iod.cdwp@caritas.pl

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”