Program Skrzydła to akcja ogólnopolska, która od 2010 roku jest również z powodzeniem realizowana w Diecezji Warszawsko-Praskiej. W ramach programu kilkudziesięciu uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych objętych jest kompleksową opieką. Trudna sytuacja materialna w rodzinie uniemożliwia dzieciom prawidłowy rozwój. Bieda sprawia, że często są głodne, nie odrabiają lekcji, bo nie mają książek, zeszytów, nie uczestniczą w lekcji WF z braku stroju sportowego, na który nie stać rodziców. Dzieci wstydzą się swojej niezawinionej biedy, a to często izoluje je od rówieśników.

Dlatego mamy odwagę prosić ludzi dobrej woli za tymi dziećmi – nie bądźmy obojętni na ich biedę, która je krzywdzi. Niech każdy dar serca wpłacany na konto programu pomoże rozwinąć im skrzydła.

Przelewy bankowe

BANK PEKAO S.A. 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439  z dopiskiem Program Skrzydła

Za wszelką dotychczas udzieloną pomoc, serdeczne Bóg zapłać.

Skrzydlo

REGULAMIN PROGRAMU SKRZYDŁA

1. Program „Skrzydła” prowadzony przez Caritas w Polsce, służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej.

2. Programem „Skrzydła” mogą być objęci uczniowie zgłaszani na listę Caritas przez pedagogów szkolnych, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz pracowników placówek Caritas.

3. Darczyńcą na rzecz programu „Skrzydła” może być osoba prawna lub osoba fizyczna.

4. Darczyńca przystępuje do programu „Skrzydła” na podstawie wypełnionej deklaracji w ramach której wybiera formę opieki nad uczniem oraz czas opieki. Minimalny czas opieki to jeden semestr.

5. Przekazanie określonej kwoty pieniężnej na rzecz programu „Skrzydła” odbywa się na podstawie umowy darowizny w przypadku osoby prawnej oraz wypełnionej deklaracji w przypadku osoby fizycznej. Umowa darowizny i zgłoszona deklaracja zobowiązuje Caritas do przekazania darowanej kwoty na rzecz programu „Skrzydła”.

6. Po otrzymaniu podpisanej umowy w przypadku osoby prawnej oraz wypełnionej deklaracji w przypadku osoby fizycznej Caritas zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymanej dokumentacji oraz danych ucznia (imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej), które darczyńca objął opieką finansową.

7. Po zakończeniu deklarowanego okresu opieki Caritas przedstawia Darczyńcy zgodne z przeznaczeniem rozliczenie środków przekazanych na rzecz programu „Skrzydła”.

8. W ramach pomocy w programie „Skrzydła” uczeń może otrzymać wsparcie w zakresie pakietów:

  • Skrzydła na co dzień – dożywianie w szkole, wyprawka szkolna (książki, zeszyty, strój gimnastyczny, obuwie), odzież letnia i zimowa
  • Skrzydła na przyszłość – wyjścia szkolne (zorganizowane wyjścia kino, teatr, wycieczki szkolne); korepetycje, dojazdy do szkoły, wypoczynek letni lub zimowy – kolonie, obozy.
  • Skarbonka Skrzydeł – inne formy wsparcia

9. Dane osobowe ucznia objętego programem „Skrzydła” podlegają ochronie prawnej. Darczyńca oświadcza, iż nie ujawni danych osobowych ucznia w żadnym celu, w szczególności dla celu marketingowego.

10. Partnerem wykonawczym Caritas przy realizacji określonej opieki nad uczniem w ramach programu „Skrzydła” może być:

  • Pedagog szkolny w porozumieniu z dyrekcją szkoły
  • Pracownik placówki Caritas
  • Wolontariusz Parafialnego Koła Caritas
  • Opiekun Szkolnego Koła Caritas
  • Koordynator programu w Caritas diecezjalnej

11. Partnerzy Caritas, realizujący opiekę nad uczniem w ramach programu „Skrzydła” są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do siedziby Caritas ankiety ewaluacyjnej dotyczącej ucznia w przeciągu 1 miesiąca po zakończeniu I i II semestru szkolnego.

  • Ankieta stanowi integralną część dokumentacji i jest uwzględniana przy przedłużaniu opieki.
  • W uzasadnionych przypadkach Caritas ma prawo odwołać decyzję o objęciu ucznia programem „Skrzydła”.

12. Pomoc będzie przyznawana w ramach środków pozyskanych przez Caritas na rzecz programu „Skrzydła”.

13. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja Caritas Archi/diecezji ma prawo do indywidualnej decyzji o objęciu ucznia programem „Skrzydła”.

14. Wątpliwości w interpretacji zapisów Regulaminu rozstrzyga Caritas Polska.

Projekt jest finansowany ze środków Caritas Polska

Caritas Logo Stopka

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”