polska_pomoc_72

Projekty zostały dofinansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem projektów, realizowanych przez Caritas DWP na Ukrainie było przekazanie najlepszych polskich doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej w szczególności w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.
W latach 2005-2006 wsparto liderów ukraińskich organizacji pozarządowych poprzez realizacje projektów mających na celu wzmocnienie pozycji i autorytetu trzeciego sektora – NGO na Ukrainie.

W latach 2007 – 2009 w projektach realizowanych w Autonomicznej Republice Krymu (Ukraina) wspieraliśmy rozwój samorządności lokalnej, a w szczególności współpracy międzysektorowej (władze lokalne – biznes – organizacje pozarządowe) w oparciu o „dobre praktyki” tworzenia w procesie uspołecznionym strategii zrównoważonego rozwoju i ich wprowadzania w życie.

projekt_ukrainaW latach 2010 – 2012 w projektach realizowanych w Autonomicznej Republice Krymu (Ukraina) wspieraliśmy zrównoważony rozwój wybranych rejonów poprzez tworzenie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju, przekazywanie umiejętności zarządzania projektami, w oparciu o struktury samorządności lokalnej oraz współpracę międzysektorową.

Projekty Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej SA wysoko oceniane przez władze Autonomii Krymskiej oraz władze rejonowe. W roku 2012 w projekcie współdziałają Ministerstwo Gospodarki i Handlu oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego AR Krym.

Informacje o projektach znajdują się na stronach internetowych: www.liderykrymu.eu oraz www.ChangeForFuture.eu

Poniżej szczegółowy opis projektów realizowanych w latach 2005-2012:

1) PROJEKT 2012 (w trakcie realizacji)

„Zmiana dla przyszłości. Przygotowanie kadr administracji publicznej Autonomicznej Republiki Krym do zarządzania rozwojem na podstawie polskiego doświadczenia zarządzania zmianą w rozwoju regionalnym”.

umowa nr 450/PPR2012/NGO
zrealizowany w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r.

Cel ogólny projektu:

Wzmocnienie polityki rozwoju regionalnego AR Krymu oraz profesjonalizacja systemu zarządzania terytorialnego poprzez rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego w oparciu o planowanie strategiczne i operacyjne.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Dostarczenie wiedzy i umiejętności pracownikom administracji publicznej i samorządowej AR Krym na temat metodologii aktualizacji strategii ZR w 14 rejonach AR Krym.
 2. Wyszkolenie kadr (zespołów) dla administracji publicznej i samorządowej AR Krym, które są samodzielnie przeprowadzą proces aktualizacji strategii ZR w każdym z 14 rejonów.
 3. Przeprowadzenie procesu edukacyjnego, który pozwoli na uzyskanie narzędzia służącego ujednoliceniu dokumentów strategii ZR w rejonach AR Krymu w ramach jednego podejścia metodologicznego.
 4. Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania strategicznego i operacyjnego poprzez metodę PCM (Project Cycle Management) w najważniejszych sferach życia społeczno-gospodarczego AR Krym.

Działania projektowe:

 1. Wizyta koordynacyjna na Krymie – Agencja Rozwoju Regionalnego AR Krymu.
 2. Jeden 5-dniowy warsztat z metodyki opracowywania i aktualizowania lokalnej strategii rozwoju dla 30 uczestników z 14 rejonów Autonomicznej Republiki Krym.
 3. Jeden 5-dniowy warsztaty z zarządzania cyklem projektu (Project Cycle Management) dla 30 uczestników z 14 rejonów Autonomicznej Republiki Krymu.
 4. Wizyta stażowa w polskich samorządach dla 20 przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej z 14 rejonów AR Krym.
 5. Otwarta Konferencja, jako sposób wymiany informacji między uczestnikami, podsumowanie projektu, warsztatów i wizyty studyjnej w Polsce.
 6. Wizyta ewaluacyjna w Warszawie.
 7. Prowadzenie stron internetowych projektu – www.ChangeForFuture.eu.
 8. Wydanie publikacji książkowej – podręcznik metodyki opracowywania i aktualizowania lokalnej strategii oraz zarządzania cyklem projektu (Project Cycle Management).

Aktualna informacja na stronie internetowej www.ChangeForFuture.eu.

2) PROJEKT 2011

„Dla dobra wspólnego. Strategie zrównoważonego rozwoju oraz ich wdrażanie w życie poprzez planowanie operacyjne, jako narzędzia dobrego rządzenia. Najlepsze polskie doświadczenia dla wzmocnienia lokalnych struktur samorządowych w Autonomicznej Republice Krymu”

umowa nr 358/PR/2011/NGO
zrealizowany w okresie od 01.04.2011 r. do 31.12.2011 r.

Cel ogólny projektu:

Wzmocnienie rozwoju regionalnego i struktur administracji publicznej na poziomie lokalnym, poprzez dostarczenie informacji o polskich doświadczeniach zarządzania w administracji w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju oraz rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego – strategie rozwoju lokalnego.

Cele bezpośrednie i efekty zrealizowanego projektu:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy administracji publicznej i organizacji pozarządowych z 3 rejonów AR Krym (Sowietski, Niżnegorski, Krasnoperekopski) w zakresie reguł dobrego rządzenia w administracji.
 2. Dostarczenie umiejętności zarządzania lokalną strategią zrównoważonego rozwoju w oparciu o procedury PCM, tworzenia projektów, studiów wykonalności wykorzystywanych w zarządzaniu operacyjnym.
 3. Zaangażowanie przedstawicieli administracji lokalnej w przełamywanie barier i stereotypów przy podejmowaniu współpracy lokalnej w związku z operacyjnym realizowaniem strategii.
 4. Dostarczenie informacji na temat dobrego rządzenia w administracji publicznej dzięki lokalnym strategiom zrównoważonego rozwoju, tworzonym w procesie uspołecznionym zgodnie z zasadami PW.

Osiągnięty rezultat ilościowy:

Przeszkolono 72 osoby kluczowe z administracji publicznej i samorządowej oraz NGO z 3 rejonów Krymu i wydano 72 certyfikaty dla uczestników warsztatów.

 1. Wydano i rozdystrybuowano 1200 broszur informacyjno-promocyjnych o projekcie,
 2. Prowadzono stronę internetową projektu www.liderykrymu.eu.
 3. Wydano 72 zestawy materiałów edukacyjnych na warsztaty (warsztat w Sowietskim dla 20 osób, warsztat w Niżnegorskim dla 18 osób oraz warsztat w Krasnoperekopskim dla 34 osób).
 4. Wydano i rozdystrybuowano 500 sztuk publikacji multimedialnej na płytach CD-Rom.
 5. REZULTAT DODATKOWY: Wydano i rozdystrybuowano 31 materiałów konferencyjnych wśród uczestników otwartej konferencji w Krasnoperekopsku, zorganizowanej jako dodatkowe działanie.

Spodziewane rezultaty długofalowe projektu:

 1. Podejmowanie  przez beneficjentów działań nad projektami rozwojowymi (z wykorzystaniem wiedzy o PCM, studia wykonalności) w ramach zarządzania operacyjnego w oparciu o posiadane strategie zrównoważonego rozwoju.
 2. Realizacja nowych projektów przez administrację publiczną razem z partnerami społecznymi mającymi na celu realizację i wdrażanie zasad dobrego rządzenia, wzmacniających społeczeństwo obywatelskie.
 3. Zainteresowanie współpracą międzysektorową, zmiany mentalne personelu urzędniczego dokonane na skutek aktualnie 3-letniego cyklu szkoleń w rejonach biorących udział w projekcie.
 4. Poszukiwanie nowych źródeł finansowania projektów (zewnętrznych i wewnętrznych) zaplanowanych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju.
 5. Umiejętność trafnego identyfikowanie potrzeb w oparciu o proces uspołeczniony  z wykorzystaniem Project Cycle Management.

3) PROJEKT 2010

“Strategia dobrego rządzenia. Najlepsze polskie doświadczenie tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania operacyjnego na rzecz rozwoju instytucji samorządowych Autonomicznej Republiki Krymu”

umowa nr 713/PZ/2010/55
zrealizowany w okresie od 01.04.2010 r. do 31.12.2010 r.,

Cel ogólny projektu
Wzmocnienie struktur administracji publicznej na poziomie lokalnym, poprzez dostarczenie informacji o polskich doświadczeniach zarządzania w administracji w oparciu strategię zrównoważonego rozwoju oraz rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego – strategie rozwoju lokalnego.

Cele bezpośrednie projektu
1. Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju w procesie uspołecznionym zgodnym ze standardami Unii Europejskiej dla rejonu Krasnoperekopskiego i Leninskiego.
2. Podniesienie poziomu wiedzy oraz przekazanie umiejętności przedstawicielom administracji publicznej z 4 rejonów Autonomicznej Republiki Krym (Sowietski, Niżnogorski, Krasnoperekopski, Leninski) w zakresie polskich doświadczeń pracy sektora samorządowego w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.
3. Dostarczenie umiejętności zarządzania lokalną strategią zrównoważonego rozwoju w oparciu o procedury Project Cycle Management  wykorzystywanej w zarządzaniu operacyjnym w instytucjach samorządowych i organizacjach pozarządowych.
4. Przekazanie „dobrych praktyk” na temat tworzenia i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.
5. Dostarczenie informacji na temat skuteczności zarządzania w administracji publicznej w oparciu o lokalne strategie zrównoważonego rozwoju, tworzone w uspołecznionym procesie zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju.
6. Zaangażowanie przedstawicieli administracji lokalnej w przełamywanie barier i stereotypów przy podejmowaniu współpracy lokalnej w związku z operacyjnym realizowaniem strategii.

Osiągnięty rezultat ilościowy:
1. Opracowano w procesie uspołecznionym 2 strategie zrównoważonego rozwoju – dla Rejonu Krasnoperekopskiego i Rejonu Leninskiego.
2. Przeszkolono w zakresie planowania operacyjnego 56 osób kluczowych z administracji publicznej i NGO z rejonu Sowietskiego i Niżnogorskiego AR Krymu – planowano 50 osób.
3. Wydano 56 szt. certyfikatów dla uczestników warsztatów planowania operacyjnego – planowano 50 szt.
4. Wydano i rozprowadzono 1000 broszur informacyjno-promocyjnych o projekcie.
5. Wydano i rozdano 56 egz. materiałów na warsztaty zarządzania operacyjnego (2 warsztaty dla 29 i 27 osób) – planowano 50 egz.
6. W konferencjach w Krasnoperekopsku i Lenino wzięło udział 115 osób – planowano 100 osób.
7. Wydano i rozdano 115 materiałów konferencyjnych wśród uczestników 2 konferencji – planowano 100 szt.
8. W pracach w 3 warsztatach strategicznych w rejonie Lenino wzięło udział 216 osób – planowano udział 180 osób.
9. W pracach w 3 warsztatach strategicznych w rejonie Krasnoperekopsk wzięło udział 202 osoby – planowano udział 180 osób.
10. 20 osób administracji publicznej, ngo i msp uzyskało informacje i umiejętności w zakresie zarządzania operacyjnego i realizacji strategii podczas 7 – dniowej wizyty studyjnej w Polsce.
11. Wydano 500 sztuk publikacji metodycznej dot. planowania operacyjnego.
12. Prowadzono strony WWW projektu www.liderykrymu.eu .

Osiągnięty rezultat jakościowy:
1. Wzrósł poziom świadomości i zarządzania w rejonie Krasnoperekopskim i Leninskim dzięki opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju odpowiednio do roku 2026 i 2024.
2. Wzrósł poziom wiedzy oraz umiejętności u przedstawicieli administracji samorządowej z 4 rejonów Autonomicznej Republiki Krym (Krasnoperekopski, Leninski, Niżnogorski i Sowietski) w zakresie znajomości polskich doświadczeń pracy sektora samorządowego w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.
3. Dostarczono informacji na temat zrównoważonego rozwoju i zarządzania w samorządzie lokalnym w oparciu o lokalne strategie zrównoważonego rozwoju, tworzone w uspołecznionym procesie zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju i Agendą 21.
4. Dostarczono praktyczną umiejętność tworzenia lokalnej strategii zrównoważonego rozwoju.
5. Dostarczono praktyczną umiejętność konstruowania planów operacyjnych i projektów.
6. Przekazano „dobre praktyki” na temat tworzenia i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju,
7. Nastąpiło zaangażowanie przedstawicieli administracji lokalnej w przełamywanie barier i stereotypów przy podejmowaniu współpracy lokalnej, szczególnie we współpracy między dwoma rejonami biorącymi udział w projekcie.
8. W znacznym stopniu wrósł poziom wiedzy przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z Krymu na temat polskich doświadczeń z budowy struktur samorządu terytorialnego, w zakresie polskich doświadczeń z funkcjonowania polskiego modelu samorządu terytorialnego, współpracy z organizacjami pozarządowymi z punktu widzenia samorządu i organizacji pozarządowych.
9. Wzrósł poziomu wiedzy na temat wpływu dobrej współpracy na rozwój regionu, miasta i społeczeństwa obywatelskiego.
10. Dokonano wymiany doświadczeń na temat współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i biznesem w Polsce i na Ukrainie z przytoczeniem pozytywnych przykładów takiej współpracy.
11. Wzrósł poziom wiedzy uczestników seminariów i konferencji na temat pozytywnych przykładów współpracy i rozwoju inicjatyw obywatelskich w Polsce i na Ukrainie ważnych w procesie rozwoju demokracji lokalnej.
12. Wzrósł poziom wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i liderów organizacji pozarządowych w zakresie współpracy międzysektorowej.
13. Nastąpił wzrost poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności wśród uczestników na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności samorządu terytorialnego oraz współpracy międzysektorowej.

4) PROJEKT 2009

„Razem dla rozwoju. Polskie doświadczenia rozwoju samorządności lokalnej w oparciu o planowanie strategiczne i współpracę międzysektorową na rzecz reformy struktur samorządowych Autonomicznej Republiki Krymu”

Numer umowy dotacji – 450/PZ/2009/55
Okres realizacji projektu od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 r.

Cel ogólny projektu:
Wzmocnienie struktur administracji samorządowej na poziomie lokalnym, poprzez dostarczenie informacji o polskich doświadczeniach tworzenia i zarządzania w administracji samorządowej w oparciu strategię zrównoważonego rozwoju oraz rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego – strategie rozwoju lokalnego.

Cele szczegółowe projektu:
1. Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju w procesie uspołecznionym zgodnym ze standardami Unii Europejskiej dla rejonu Niżnogorskiego.
2. Podniesienie poziomu wiedzy oraz przekazanie umiejętności przedstawicielom administracji samorządowej z 3 rejonów Autonomicznej Republiki Krym w zakresie polskich doświadczeń pracy sektora samorządowego w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.
3. Dostarczenie umiejętności tworzenia lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju. w procesie uspołecznionym.
4. Przekazanie „dobrych praktyk” na temat tworzenia i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.
5. Dostarczenie informacji na temat zrównoważonego rozwoju i zarządzania w samorządzie lokalnym w oparciu o lokalne strategie zrównoważonego rozwoju, tworzone w uspołecznionym procesie zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju.
6. Zaangażowanie przedstawicieli administracji lokalnej w przełamywanie barier i stereotypów przy podejmowaniu współpracy lokalnej.

Osiągnięte rezultaty bezpośrednie:
1. Opracowanie 1 strategię zrównoważonego rozwoju dla rejonu Niżnogorskiego AR KRYM.
2. W warsztatach dla opracowania strategii – 3 sesje trzydniowe – wzięło udział łącznie 180 osób.
3. Przeszkolono 52 osoby kluczowe z administracji samorządowej,  państwowej i ngo z 2 rejonów Krymu – Lenińskiego i Krasnoperekopskiego.
4. Wydano 73 certyfikaty promujące projekt i program polskiej pomocy zagranicznej – potwierdzające udział w seminarium dla uczestników seminariów (52 osoby) i warsztatu (21 osób).
5. Wydano i rozprowadzono w 3 rejonach biorących udział w projekcie 600 broszur informacyjno-promocyjnych o projekcie.
6. Wydano uczestnikom 52 komplety materiałów na seminaria (2 seminaria dla 26 osób) i 21 materiałów na warsztat (1 warsztat dla 21 osób).
7. Wydano uczestnikom 55 kompletów materiałów konferencyjnych wśród uczestników otwartej konferencji w Niżnogorsku.
8. 20 osób z administracji samorządowej, państwowej i ngo uzyskało informacje i umiejętności w zakresie pracy samorządu polskiego w oparciu o planowanie strategiczne i współpracę międzysektorową podczas 7 – dniowej wizyty studyjnej w Polsce.
9. Prowadzono informacyjną stronę WWW projektu (opracowaną wolontarystycznie).

Osiągnięto następujące rezultaty jakościowe:
1. Wzrósł poziom świadomości i zarządzania w rejonie Niżnogorskim dzięki opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju do roku 2024.
2. Wzrósł poziom wiedzy oraz umiejętności u przedstawicieli administracji samorządowej z 2 rejonów Autonomicznej Republiki Krym (Krasnoperekopski, Leninski) w zakresie znajomości polskich doświadczeń pracy sektora samorządowego w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.
3. Dostarczono informacji na temat zrównoważonego rozwoju i zarządzania w samorządzie lokalnym w oparciu o lokalne strategie zrównoważonego rozwoju, tworzone w uspołecznionym procesie zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju i Agendą 21.
4. Dostarczono praktyczną umiejętność tworzenia lokalnej strategii zrównoważonego rozwoju.
5. Przekazano „dobre praktyki” na temat tworzenia i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju,
6. Nastąpiło zaangażowanie przedstawicieli administracji lokalnej w przełamywanie barier i stereotypów przy podejmowaniu współpracy lokalnej, szczególnie we współpracy między dwoma rejonami biorącymi udział w projekcie.
7. W znacznym stopniu wrósł poziom wiedzy przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z Krymu na temat polskich doświadczeń z budowy struktur samorządu terytorialnego, w zakresie polskich doświadczeń z funkcjonowania polskiego modelu samorządu terytorialnego, współpracy z organizacjami pozarządowymi z punktu widzenia samorządu i organizacji pozarządowych.
8. Wzrósł poziomu wiedzy na temat wpływu dobrej współpracy na rozwój regionu, miasta i społeczeństwa obywatelskiego.
9. Dokonano wymiany doświadczeń na temat współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i biznesem w Polsce i na Ukrainie z przytoczeniem pozytywnych przykładów takiej współpracy.
10. Wzrósł poziom wiedzy uczestników seminariów i konferencji na temat pozytywnych przykładów współpracy i rozwoju inicjatyw obywatelskich w Polsce i na Ukrainie ważnych w procesie rozwoju demokracji lokalnej.
11. Wzrósł poziom wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i liderów organizacji pozarządowych w zakresie współpracy międzysektorowej.
12. Nastąpił wzrost poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności wśród uczestników na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności samorządu terytorialnego oraz współpracy międzysektorowej.

5) PROJEKT 2007

“Przede wszystkim człowiek. Strategia zrównoważonego rozwoju, jako narzędzie współpracy i budowy odpowiedzialności – najlepsze polskie doświadczenia dla wspólnot obywatelskich Krymu”

Zrealizowany w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2007 r.
umowa nr PZ/721/2007/PZ/2007/88

Cel ogólny projektu:
Wzmocnienie struktur administracji samorządowej na poziomie lokalnym, poprzez dostarczenie informacji o polskich doświadczeniach tworzenia, transformacji i zarządzania w administracji samorządowej w oparciu strategię zrównoważonego rozwoju oraz rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego – strategie rozwoju lokalnego.

Cele szczegółowe:
1. Podniesienie poziomu wiedzy oraz przekazanie umiejętności przedstawicielom administracji samorządowej z 2 rejonów Autonomicznej Republiki Krym w zakresie polskich doświadczeń pracy sektora samorządowego w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.
2. Dostarczenie informacji na temat zrównoważonego rozwoju i zarządzania w samorządzie lokalnym w oparciu o lokalne strategie zrównoważonego rozwoju, tworzone w uspołecznionym procesie zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju.
3. Dostarczenie umiejętności tworzenia lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju.
4. Przekazanie „dobrych praktyk” na temat tworzenia i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju.
5. Zaangażowanie przedstawicieli administracji lokalnej w przełamywanie barier i stereotypów przy podejmowaniu współpracy lokalnej.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące rezultaty ilościowe:
1. Przeprowadzono 2 seminaria, 1 warsztat i 1 otwartą konferencję.
2. Przeszkolono 51 osób na kluczowych stanowiskach w samorządzie lokalnym w zakresie planowania strategicznego
3. Przeszkolono 28 osób z zakresu metodologii opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju dla rejonu w procesie uspołecznionym.
4. Wydano 79 certyfikatów dla uczestników seminariów i warsztatu.
5. Wydano 51 materiałów na seminaria teoretyczno-praktyczne.
6. Wydano 28 materiałów warsztatowych.
7. Wydano 78 materiałów konferencyjnych wśród uczestników otwartej konferencji.
8. Wydano i rozkolportowano 500 broszur informacyjno-promocyjnych o projekcie.
9. 20 osób kluczowych w samorządzie terytorialnym, liderów organizacji pozarządowych z Krymu (Ukrainy_ zdobyło  wiedzę i nowe doświadczenia w Polsce w czasie 7 – dniowej wizyty stażowej w Polsce.
10. Wydano i rozprowadzono publikację książkową w nakładzie 500 sztuk dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, liderów organizacji pozarządowych i biznesu w zakresie przekazania dobrych praktyk współpracy międzysektorowej, metodologii tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju, budowania społeczeństwa obywatelskiego.
11. Wydano i rozprowadzono w ilości 500 sztuk publikację multimedialną na płytkach CD-Rom..

Osiągnięto ponadto następujące rezultaty jakościowe:
1. Wzrósł poziom wiedzy oraz umiejętności u przedstawicieli administracji samorządowej z 2 rejonów Autonomicznej Republiki Krym (Sowietskij, Niżnogorskij) w zakresie znajomości polskich doświadczeń pracy sektora samorządowego w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.
2. Dostarczono informacji na temat zrównoważonego rozwoju i zarządzania w samorządzie lokalnym w oparciu o lokalne strategie zrównoważonego rozwoju, tworzone w uspołecznionym procesie zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju.
3. Dostarczono praktyczną umiejętność tworzenia lokalnej strategii zrównoważonego rozwoju.
4. Przekazano „dobre praktyki” na temat tworzenia i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju,
5. Nastąpiło zaangażowanie przedstawicieli administracji lokalnej w przełamywanie barier i stereotypów przy podejmowaniu współpracy lokalnej, szczególnie we współpracy między dwoma rejonami biorącymi udział w projekcie.
6. W znacznym stopniu wrósł poziom wiedzy przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z Krymu na temat polskich doświadczeń z budowy struktur samorządu terytorialnego, w zakresie polskich doświadczeń z funkcjonowania polskiego modelu samorządu terytorialnego, współpracy z organizacjami pozarządowymi z punktu widzenia samorządu i organizacji pozarządowych.
7. Wzrósł poziomu wiedzy na temat wpływu dobrej współpracy na rozwój regionu, miasta i społeczeństwa obywatelskiego.
8. Dokonano wymiany doświadczeń na temat współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i biznesem w Polsce i na Ukrainie z przytoczeniem pozytywnych przykładów takiej współpracy.
9. Wzrósł poziom wiedzy uczestników seminariów i konferencji na temat pozytywnych przykładów współpracy i rozwoju inicjatyw obywatelskich w Polsce i na Ukrainie ważnych w procesie rozwoju demokracji lokalnej.
10. Wzrósł poziom wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i liderów organizacji pozarządowych w zakresie współpracy międzysektorowej.
11. Nastąpił wzrost poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności wśród uczestników na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności samorządu terytorialnego oraz współpracy międzysektorowej.

Efekty długofalowe projektu:
1. Partnerzy samorządowi z Niżnogorska i Sowieckiego i członkowie rad wiejskich w tych rejonach w ramach konferencji w dniu 28 listopada 2007 r. przyjęli w drodze glosowania rezolucję zobowiązującą władze samorządowe do podjęcia starań mających na celu wypracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dla dwóch rejonów przy udziale polskich ekspertów. ( w załączeniu do dokumentacji projektowej tekst rezolucji)
2. Po zakończeniu projektu świadczono usługi doradcze dla przedstawicieli samorządów terytorialnych w zakresie przygotowania materiałów do opracowania strategii zrównoważonego rozwoju. Usługi te są świadczone drogą mailową i telefoniczną przez ekspertów pracujących przy realizacji projektu.
3. Nadal są świadczone usługi informacyjne i doradcze dla przedstawicieli samorządów terytorialnych w zakresie pomocy w uzyskiwaniu nowych rozwiązań funkcjonujących w polskim samorządzie (ochrona środowiska). Usługi te są świadczone drogą mailową i telefoniczną przez Caritas DWP i partnerów samorządowych.
4. Nawiązane zostały wstępne kontakty pomiędzy Gminą Wieliszew, a Rejonem Sowietskim w zakresie przyszłej współpracy.
5. Wiedza oraz umiejętności nabyte przez przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w wyniku działań naszego projektu są przekazywane metodą kaskadową innym samorządom terytorialnym, co zwiększa efektywność merytoryczną i praktyczną samorządu terytorialnego na Krymie (Ukrainie) zapewniając w ten sposób efekt multiplikacji zrealizowanych działań.
6. Polskie doświadczenie samorządności będzie wywierało wpływ na kształtowanie ukraińskiej samorządności terytorialnej i znajdzie trwałe miejsce w rozwiązaniach struktury samorządowej i kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.
7. Planujemy w 2007 roku nadal rozpowszechniać publikację książkową i multimedialną wśród samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych z innych rejonów Krymu (Ukrainy). Zaznaczamy, że  wydanie publikacji zapewnimy nakładem środków własnych naszej organizacji oraz naszego partnera na Ukrainie.
8. Projekt zrealizowany przez naszą organizację uzyskał bardzo pochlebne recenzje w kręgach samorządowych na Krymie i mamy informacje o zainteresowaniu w jego kontynuacji.

Działania zrealizowane w projekcie:
1. Wizyta koordynacyjna we miejscowości Sowietskij i Niżnogorskij (Autonomiczna Republika Krym) odbyła w dniach 19 – 21 lipca 2007 r. Miejsce wizyty to siedziba organizacji partnerskiej – Społeczna Organizacji Przedsiębiorców „Perspektywa” w Sowietskim. Wspólnie z Partnerem odbyliśmy spotkania z przedstawicielami administracji publicznej w Sowietskim i Niżnogorskim, podczas których zostały przedstawione założenia projektu, jego cele i zaplanowanew działania.
2. Kampania promocyjno – informacyjna rozpoczęła się 15 lipca 2007 r. i trwała przez cały okres realizacji projektu. Miała na celu promocję projektu i pomoc w rekrutacji uczestników. W ramach kampanii zostało wydanych 500 szt. broszur informacyjno – promocyjnych, które zostały rozkolportowane wśród przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych na terenie obydwu rejonów. Informacja o projekcie i możliwościach uczestnictwa w nim została umieszczona również na portalu internetowym www.lidery.org.ua/crimea, w prasie lokalnej, na tablicach urzędów rejonowych oraz przekazana droga służbową na oficjalnych spotkaniach pracowników administracji. Informacja o projekcie ukazała się także w prasie lokalnej naszych polskich partnerów samorządowych.
3. Seminaria na temat strategii zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu odbyły się w dniach od 7 do 10 sierpnia 2007 r.
a. 7-8 sierpnia 2007 r. seminarium w miejscowości Niżnegorskij (Rejon Niżnegorskij),
b. 9-10 sierpnia 2007 r. seminarium w Sowietskim (Rejon Sowietskij). W seminarium w Sowietskim wzięło udział 25 osób, natomiast w seminarium w Niżnegorskim 26 osób. Uczestnikami zajęć byli kluczowi pracownicy administracji publicznej, działacze samorządów wiejskich, działaczy społecznych oraz liderów organizacji pozarządowych. W obydwu rejonach przeszkolono łącznie 51 osób.
4. Warsztat – opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju w procesie uspołecznionym; warsztat 20 –23 sierpnia 2007 r. w miejscowości Sowietskij. W warsztacie wzięło udział 28 osób. Kryterium zaproszenia uczestników na warsztat w przypadku wszystkich uczestników był aktywny udział na seminariach odbywających się wcześniej. Trenerzy wraz z Partnerem dokonali selekcji osób zaproszonych do udziału w warsztacie pod względem możliwości podjęcia pracy w przyszłości nad strategią.
5. Opracowanie i wydanie publikacji książkowej i multimedialnej dla przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z Krymu (Ukraina). Publikacja w formie książkowej obejmuje 120 stron tekstu o formacie A-5. Wydana została w nakładzie 500 egzemplarzy. Publikacja w formie płyty CD-ROM została wydana w ilości 500 sztuk.
6. Wizyta studyjna w polskich samorządach dla 20 przedstawicieli administracji samorządowej i liderów organizacji pozarządowych z Krymu (6 – 13 października 2007 r.).Przedstawiciele samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych odbyli 7 – dniowy staż w polskich samorządach oraz odwiedzili organizacje pozarządowe. Uczestnicy odwiedzili Miasto i Gminę Piaseczno, Miasto i Gminę Góra Kalwaria, Gminę Wieliszew oraz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i placówki naszej organizacji. Pokazano najlepsze przykłady współpracy międzysektorowej oraz praktyczne wdrażanie i funkcjonowanie zasad zrównoważonego rozwoju w planowaniu i bieżącej pracy administracji samorządowej. Wizyta studyjna w istotny sposób wzmocniła efekty seminariów i warsztatu oraz pozwoliła na praktyczne zapoznanie się z osiągnięciami polskiego samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz współpracy międzysektorowej po roku 1989. Wizyta studyjna była na tyle efektywna, że jej uczestnicy postanowili zorganizować po powrocie do domu konferencję podsumowująca projekt i zaprosić do udziału w niej polskich partnerów.
7. Konferencja podsumowująca seminaria, warsztat i wizytę studyjną odbyła się w dniu 28 listopada 2007 r. dodatkowe działanie – jednodniowa konferencja w miejscowości Sowietski. Konferencja nie była zaplanowana w projekcie. Została zorganizowana na własny koszt przez naszego krymskiego partnera. Dzięki oszczędnościom, jakie udało się poczynić w trakcie realizacji projektu, był możliwy wyjazd na konferencje 3 osób z Polski uczestniczących czynnie w realizacji projektu. Uczestnikami konferencji było 78 osób – przedstawicieli administracji publicznej, samorządów rejonowych z Niżnogorskiego i Sowietskiego, rad wiejskich z rejonów, organizacji pozarządowych. Jednakże założeniem było w zorganizowaniu „otwartej” konferencji, aby mogli w niej uczestniczyć także przedstawiciele innych sektorów, dlatego też wśród liderów ngo, pojawiali się przedstawiciele lokalnego biznesu. Konferencja była podsumowaniem seminariów oraz warsztatu oraz międzynarodową wymianą doświadczeń i „dobrych praktyk” na temat kształtu samorządu terytorialnego, znaczenia zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu w samorządzie terytorialnym, oraz współpracy i partnerstwa międzysektorowego. Konferencja zakończyła się przyjęciem przez uczestników rezolucji wzywającej władze samorządowe do podjęcia w ramach rejonów Sowietskiego i Niżnogorskiego procesu wypracowywania strategii w celu przyspieszenia zmian i zintensyfikowania tempa rozwoju społeczno-gospodarczego obydwu rejonów.
8. Wizyta ewaluacyjna w Warszawie odbyła się w dniach: 15 -17 grudnia 2007 r.

6) PROJEKT 2006

„Współpraca, obywatel, rozwój – doświadczenie polskiego samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, jako czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie”

Zrealizowany w okresie od 1 września do 31 grudnia 2006 r.

Cel projektu:
Budowa stabilnego i sprawnie funkcjonującego samorządu terytorialnego oraz współpracy międzysektorowej na Ukrainie, poprzez dostarczenie informacji o polskich doświadczeniach tworzenia i transformacji administracji samorządowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Cele bezpośrednie:
1. Podniesienie poziomu wiedzy oraz przekazanie rzetelnej informacji przedstawicielom władz, administracji samorządowej i organizacjom pozarządowym z Ukrainy w zakresie polskich doświadczeń z procesu tworzenia sektora samorządowego w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.
2. Dostarczenie informacji na temat zrównoważonego rozwoju i zarządzania w samorządzie lokalnym w oparciu o lokalne strategie zrównoważonego rozwoju, tworzone w uspołecznionym procesie zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju.
3. Wymiana „dobrych praktyk” na temat partnerstwa międzysektorowego, będącego podstawą społeczeństwa obywatelskiego.
4. Przygotowanie środowisk lokalnych do tworzenia „lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju” z aktywnym udziałem partnerów społecznych.
5. Angażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych z Ukrainy w przełamywanie barier i stereotypów, oraz podejmowanie współpracy służącej rozwojowi społeczności lokalnych.

Osiągnięte zostały następujące rezultaty ilościowe:
1. Przeprowadzono 7 seminariów i 3 otwarte konferencje.
2. Przeszkolono 140 osób kluczowych z samorządu terytorialnego
3. Przeszkolono 140 liderów organizacji pozarządowych z 7 miast obwodowych Ukrainy.
4. Wydano 280 certyfikatów dla uczestników seminariów.
5. Wydano 280 materiałów na seminaria teoretyczno-warsztatowe (7 seminariów po 40 osób).
6. Wydano 180 materiałów konferencyjnych wśród uczestników trzech „Otwartych konferencji” (3 konferencje po 60 osób)
7. Wydano i rozkolportowano 1400 broszur informacyjno-promocyjnych o projekcie.
8. 25 osób kluczowych w samorządzie terytorialnym oraz liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy zdobyło wiedzę i nowe doświadczenia w Polsce w czasie 7 – dniowej wizyty stażowej w Polsce.
9. Wydano i rozprowadzono publikację książkową w nakładzie 1400 sztuk dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i liderów organizacji pozarządowych z zakresie przekazania dobrych praktyk współpracy międzysektorowej, metodologii budowania partnerstw na rzecz rozwoju, budowania społeczeństwa obywatelskiego.
10. Wydano i rozprowadzono w ilości 1.400 sztuk publikację multimedialną na płytkach CD-Rom.

Osiągnięto następujące rezultaty jakościowe:
1. W znacznym stopniu wrósł poziom wiedzy przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z Ukrainy na temat polskich doświadczeń z budowy struktur samorządu terytorialnego, w zakresie polskich doświadczeń z funkcjonowania polskiego modelu samorządu terytorialnego, współpracy z organizacjami pozarządowymi z punktu widzenia samorządu i organizacji pozarządowych.
2. Wzrósł poziomu wiedzy na temat wpływu dobrej współpracy na rozwój regionu, miasta i społeczeństwa obywatelskiego.
3. Wzrósł poziomu wiedzy na temat tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju w procesie uspołecznionym, zgodnym z zaleceniami Agendy 21 w związku z Milenijnymi Celami Rozwoju.
4. Dokonano wymiany doświadczeń na temat współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi i biznesem w Polsce i na Ukrainie z przytoczeniem pozytywnych przykładów takiej współpracy.
5. Wzrósł poziom wiedzy uczestników seminariów i konferencji na temat pozytywnych przykładów współpracy i rozwoju inicjatyw obywatelskich w Polsce i na Ukrainie ważnych w procesie rozwoju demokracji lokalnej.
6. Wzrósł poziom wiedzy i umiejętności wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i liderów organizacji pozarządowych w zakresie współpracy międzysektorowej.
7. Uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia „lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju” z aktywnym udziałem partnerów społecznych.
8. Nastąpił wzrost poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności wśród uczestników na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności samorządu terytorialnego oraz współpracy międzysektorowej.
9. Wzrósł poziom aktywności i zaangażowania samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z Ukrainy na rzecz współdziałania dla miasta, regionu i społeczności lokalnej na Ukrainie.

Działania w projekcie.
1. Przygotowanie do realizacji projektu odbyło się w dniach 1-20 września 2006 r. i obejmowało omówienie z Partnerem z Ukrainy kwestii merytorycznych i logistycznych, opracowania materiałów szkoleniowych przez trenerów, opracowania materiałów ewaluacyjnych – ankiet dla uczestników szkoleń warsztatowych.
2. Wizyta koordynacyjna we Lwowie odbyła w dniach 21-23 września 2005 r. Miejsce wizyty to siedziba organizacji partnerskiej – Towarzystwo Lwa we Lwowie. Ustalono kwestie logistyczne szkoleń i konferencji, terminy szkoleń, szczegóły związane z programem seminariów, kryteria wyboru uczestników na seminaria i konferencje oraz wstępnie problematykę staży w Polsce. Ponadto ustalono szczegóły dotyczące wydania publikacji książkowej i multimedialnej.
3. Kampania promocyjno – informacyjna rozpoczęła się 1 października 2006 r. i trwała przez cały okres realizacji projektu. W ramach kampanii zostało wydanych 1400 broszur informacyjno – promocyjnych, które zostały rozkolportowane wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych na terenie 7 obwodów Ukrainy. Informacja o projekcie i możliwościach uczestnictwa w nim została umieszczona również na portalu internetowym www.lidery.org.ua oraz na stronach internetowych naszych partnerów na Ukrainie, a także na polskich stronach internetowych. Ponadto informacje o projekcie zamieszczane były w prasie. Za kampanię informacyjną odpowiedzialny był Partner zagraniczny.
4. Cykl jednodniowych seminariów teoretyczno – warsztatowych został przeprowadzony w następujących miastach obwodowych: Odessa – 18 października 2006 r., Bachczysaraj – 20 października 2006 r., Iwano-Frankowsk – 3 listopada 2006 r., Kirowograd – 7 listopada 2006 r., Kijów – 10 listopada 2006 r., Donieck – 15 listopada 2006 r., Ługańsk – 17 listopada 2006 r. W każdym seminarium wzięło udział 20 kluczowych działaczy samorządu terytorialnego oraz 20 liderów organizacji pozarządowych. W każdym mieście przeszkolono łącznie 40 osób.
5. Opracowanie i wydanie publikacji książkowej i multimedialnej dla przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych z Ukrainy. Publikacja w formie książkowej obejmuje 116 stron tekstu o formacie A-5. Wydana została w nakładzie 1400 egzemplarzy. Publikacja w formie płyty CD-ROM została wydana w ilości 1400 sztuk. Dystrybucja obu publikacji była bezpłatna i odbyła się przez ukraińskiego Partnera.
6. Cykl „Otwartych Konferencji” podsumowujących szkolenia warsztatowe odbył się w miesiącu grudniu 2006 r. w następujących miastach: Ługańsk w dniu 11 grudnia 2006 r., Kijów w dniu 13 grudnia 2006 r. oraz Odessa w dniu 16 grudnia 2006 r. Uczestnikami każdej z konferencji było 60 osób – przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z Ukrainy. „Otwarte Konferencje” były podsumowaniem rundy seminariów oraz międzynarodową wymianą doświadczeń i „dobrych praktyk” na temat kształtu samorządu terytorialnego, znaczenia zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu w samorządzie terytorialnym, oraz współpracy i partnerstwa międzysektorowego. Najważniejszym elementem konferencji była debata przedstawicieli samorządów i trzeciego sektora z Polski i Ukrainy. W przerwie konferencji odbyła się konferencja prasowa prezentująca rezultaty projektu.
7. Staże w polskich samorządach dla 25 przedstawicieli administracji samorządowej i liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy (26 listopada – 3 grudzień 2006). Przedstawiciele samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych odbyli 5 – dniowy staż w polskich samorządach oraz odwiedzili organizacje pozarządowe, zapoznając się z zasadami i kulturą działania administracji samorządowej na różnych poziomach (duże miasto, powiat, gmina miejska, gmina wiejska) oraz sposoby współdziałania z organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy w ciągu 5 dni staży odwiedzili Miasto i Gminę Piaseczno, Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy, Miasto i Gminę Góra Kalwaria, Gminę Wieliszew oraz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i placówki tej organizacji.
8. Wizyta ewaluacyjna we Lwowie odbyła się w dniach: 27-29 grudnia 2006 r. we Lwowie, podczas której koordynatorzy Polski i Ukrainy omówili rezultaty bezpośrednie projektu, wnioski, uwagi uczestników, dokonano także szczegółowej analizy ankiet uczestników warsztatów.

7)   PROJEKT 2005
„Od edukacji do demokracji. Model wsparcia liderów organizacji pozarządowych w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego”

zrealizowany w okresie 1 lipiec – 31 grudzień 2005 roku
zgodnie z umową nr T/5/46/2005

Miejsce realizacji:
Ukraina – 10 miast obwodowych: Czerniowce, Charków, Donieck, Kijów, Kirowograd, Lwów, Mikołajów, Odessa, Symferopol, Winnica.

Cel projektu:
Budowa stabilnego i sprawnie funkcjonującego systemu demokratycznego na Ukrainie poprzez wzmocnienie pozycji i autorytetu trzeciego sektora.

Cele pośrednie:
1. Podniesienie poziomu wiedzy i zwiększenie dostępu do rzetelnej i wiarygodnej informacji liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy w zakresie  najwartościowszych działań polskich organizacji pozarządowych w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Dostarczenie wiedzy oraz wymiana „dobrych praktyk” na temat partnerstwa międzysektorowego, będącego podstawą społeczeństwa obywatelskiego
3. Pobudzanie organizacji pozarządowych z Ukrainy do działań federacyjnych.
4. Rozbudzenie aspiracji lokalnych liderów pozarządowych do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych oraz zajmowania stanowisk decydenckich w państwie.

Działania w projekcie:
1. Przygotowanie do realizacji projektu odbyło się w dniach 1-21 lipiec 2005 r. i obejmowało omówienie z Partnerem z Ukrainy kwestii merytorycznych i logistycznych, opracowanie materiałów szkoleniowych przez trenerów, opracowanie materiałów ewaluacyjnych – ankiet dla uczestników szkoleń warsztatowych.
2. Wizyta koordynacyjna we Lwowie odbyła w dniach 22-24 lipca 2005 r. Miejsce wizyty to siedziba organizacji partnerskiej – Towarzystwo Lwa we Lwowie. Wspólnie z Partnerem omówiliśmy kwestie logistyczne szkoleń i konferencji, ustaliliśmy konkretne daty wszystkich szkoleń, omówiliśmy także wszelkie szczegóły związane z programem zbliżających się warsztatów, kryteria wyboru uczestników na szkolenia i konferencje oraz staże w Polsce. Ponadto ustaliliśmy kwestie szczegółowe wydania publikacji.
3. Kampania promocyjno – informacyjna rozpoczęła się 25 lipca 2005 r. i trwała przez cały okres realizacji projektu. Miała na celu promocję projektu i pomoc w rekrutacji uczestników. W ramach kampanii zostało wydanych 1500 broszur informacyjno – promocyjnych, które zostały rozkolportowane wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych na terenie 10 obwodów Ukrainy. Informacja o projekcie i możliwościach uczestnictwa w nim została umieszczona również na portalu internetowym www.lidery.org.ua oraz różnych stronach internetowych NGO na Ukrainie, a także na polskich stronach internetowych. Ponadto informacje o projekcie zamieszczane były w prasie: „Pogląd”, „Panorama” oraz „Socjalne inwestycje – gazeta ogólno ukraińska”. Za kampanię informacyjną odpowiedzialny był Partner zagraniczny. Dodatkowo uczestnicy szkoleń, konferencji i staży włączyli się do kampanii, publikując informacje w lokalnych mediach.
4. Cykl szkoleń teoretyczno – warsztatowych został przeprowadzony w miesiącach: sierpień – październik 2005 roku. Dokładne daty i miejsca szkoleń: Odessa (12-15.08.2005), Mikołajów (16-19.08.2005), Symferopol    (20-23.08.2005), Winnica (26-29.08.2005), Lwów (30.08-2.09.2005), Donieck (6-9.09.2005), Charków    (10-13.10.2005), Kirowograd    (17-20.10.2005), Kijów (21-24.10.2005), Czerniowce (27-30.10.2005). Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele organizacji pozarządowych z 10 obwodów Ukrainy: pracownicy, wolontariusze, lokalni liderzy związani z organizacjami. W każdym obwodzie przeszkolono 30 osób.
5. Stworzenie platformy internetowej projektu. Platforma internetowa stanowi ważne ułatwienie komunikacyjne zarówno dla uczestników projektu jak i dla zespołu projektowego. Zawiera informacje z przebiegu projektu (materiały szkoleniowe i informacyjne, strony internetowe organizacji pozarządowych, ogłoszenia o aktualnych konkursach krajowych i zagranicznych, program oraz harmonogram szkolenia, wydarzenia z życia trzeciego sektora krajowe i regionalne, także międzynarodowe). Częścią interaktywną platformy jest forum dyskusyjne – miejsce wymiany informacji, doświadczeń, opinii, kontaktów. Korzystanie z platformy jest także elementem podwyższania umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii.
6. Opracowanie i wydanie publikacji książkowej i multimedialnej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy. Obie publikacje zawierają materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas zajęć warsztatowych, wypracowane metody działań podejmowanych w ramach współpracy międzysektorowej, a także przykłady najwartościowszych działań podejmowanych przez polskie organizacje pozarządowe w procesie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Publikacja w formie książkowej obejmuje ……. stron tekstu o formacie A-5. Wydana została w nakładzie 800 egzemplarzy. Publikacja w formie płyty CD-ROM została wydana w ilości 800 sztuk.  Dystrybucja publikacji była bezpłatna i odbyła się przez ukraińskiego Partnera. Publikacje zostały również przekazane uczestnikom konferencji oraz staży w Polsce. Publikacje przetłumaczone zostały na język ukraiński i prawa autorskie zostały przekazane bezpłatnie Partnerowi na Ukrainie.
7. Cykl „Otwartych Konferencji” podsumowujących szkolenia warsztatowe odbył się w miesiącu listopadzie 2005 r. W ramach tego działania przeprowadziliśmy jednodniowe konferencje w trzech największych ośrodkach skupiających organizacje pozarządowe na Ukrainy – Lwów w dniu 5 listopada 2005 r., Kijów w dniu 7 listopada 2005 r., Donieck w dniu 9 listopada 2005 r. Uczestnikami każdej z konferencji było 70 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy. Uczestniczyli także przedstawiciele innych sektorów, dlatego też wśród liderów ngo, pojawiali się przedstawiciele samorządów oraz lokalnego biznesu.
8. Wizyty studyjne w polskich organizacjach pozarządowych dla 10 najaktywniejszych liderów z Ukrainy odbyły się w dniach: 26 listopada – 3 grudnia 2005 r. Każdy z 10 przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych odbył wizyty studyjne w polskich organizacjach pozarządowych, działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej. Uczestnicy mieli okazję „od kuchni” obserwować zarządzanie polskimi organizacjami oraz prowadzone przez nich działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego m. in. w Fundacji Edukacja dla Demokracji, Stowarzyszeniu Szkoła Liderów, Caritas Diecezji Warszawsko – Praski. Stażyści odbyli również wizytę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, podczas której poznali specyfikę działań międzynarodowych w ramach pomocy technicznej, rozwojowej i humanitarnej, mieli okazję do zadania pytań dotyczących przyszłych planów MSZ RP skierowanych na Wschód oraz dowiedzieli się, jaką rolę pełnią polskie organizacje pozarządowe we współpracy z MSZ i w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Bardzo ciekawą częścią wizyty ukraińskich gości w Polsce była uczestnictwo w międzynarodowej konferencji „Forum Młodych Liderów”, której współorganizatorem była Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Konferencja stworzyła młodym liderom życia publicznego możliwość spotkania i wymiany myśli na problemy Europy Środkowo – Wschodniej z młodymi działaczami z Białorusi, Ukrainy, Armenii, Rosji, Gruzji i Polski. Ważną częścią wizyty studyjnej w Polsce był jej element kulturalny i regionalny, kiedy to Ukraińcy mieli okazję zwiedzić zabytki historyczne i kulturalne Warszawy, spróbować polskich potraw kulinarnych oraz zatańczyć polskie regionalne tańce.
9. Wizyta ewaluacyjna we Lwowie odbyła się w dniach: 18-20.12.2005 r., podczas której koordynatorzy Polski i Ukrainy omówili rezultaty bezpośrednie projektu, wnioski, uwagi uczestników, dokonano także szczegółowej analizy ankiet uczestników warsztatów. Szczególnie ważne było omówienie sukcesów i trudności, które pojawiły się w trakcie realizacji projektu.

Bezpośrednie ilościowe efekty projektu:
1.
Zostało wydanych i rozprowadzonych 1500 sztuk broszur informacyjno –promocyjnych dla organizacji pozarządowych.
2. Zostało przeszkolonych 300 liderów organizacji pozarządowych z 10 obwodów Ukrainy.
3. Zostało wydanych 300 certyfikatów dla uczestników szkoleń.
4. Zostało wydanych 300 materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.
5. Zostały wymienione doświadczenia wśród 210 uczestników „Otwartych konferencji” nt. działań federacyjnych, partnerstwa międzysektorowego, nowoczesnych technologii.
6. Zostało wydanych 210 materiałów edukacyjnych wśród uczestników trzech „Otwartych konferencji”.
7. Zostało opublikowanych 18 informacji prasowych z działań projektowych.
8. Zostało wydanych 800 sztuk publikacji książkowej dla liderów organizacji pozarządowych. z zakresie przekazania dobrych praktyk w społeczeństwie obywatelskim.
9. Zostało wydanych 800 sztuk publikacji multimedialnej na płytkach CD.
10. Została stworzona platforma internetowa projektu, jako element nowoczesnych technologii niezbędnych do budowy społeczeństwa obywatelskiego.
11. Dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych z Ukrainy odbyło w Polsce 7 – dniową wizytę stażową, podczas której uczestnicy spotkali się z 14 organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami zarządu miasta Legionowo oraz 2 instytucjami rządowymi.

Bezpośrednie jakościowe rezultaty projektu:
1. Wzrost wiedzy i zwiększenie dostępu do rzetelnej i wiarygodnej informacji organizacji pozarządowych z Ukrainy w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego,
2. Rozpoznawania potrzeb lokalnych, pracy zespołowej, animowania i motywowania wolontariuszy.
3. Dostarczenie wiedzy oraz wymiana „dobrych praktyk” na temat partnerstwa międzysektorowego, będącego podstawą społeczeństwa obywatelskiego (kilka organizacji pozarządowych nawiązało współpracę z samorządem lokalnym oraz przedstawicielami mediów i biznesu lokalnego).
4. Pobudzanie NGO do działań federacyjnych (odbyło się sześć spotkań organizacji w Donicku i Mikołajewie z mniejszymi organizacjami lokalnymi w celu nawiązania współpracy i powstania organizacji parasolowych).
5. Rozbudzenie aspiracji lokalnych liderów pozarządowych do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych oraz zajmowania stanowisk decydenckich w państwie.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”