Celami projektu realizowanym w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej są poprawa funkcjonowania, rozwój potencjału i wzmocnienie usamodzielnienia, dziewcząt i młodych kobiet z niepełnosprawnością intelektualną i/lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, poprzez umożliwienie udziału w zajęciach (sportowych, artystycznych, edukacyjnych), uwzględniających różnorodne potrzeby rozwojowe, w zbliżonych do realnych warunków życiowych. Pozostawienie tego problemu bez rozwiązania, negatywnie wpłynie na sytuacje tej konkretnej grupy, pogłębiając różnice.

Poprawa funkcjonowania uczestniczek projektu pośrednio oddziałuje na osoby z ich najbliższego środowiska (rodzina,szkoła,rówieśnicy). Rozwój potencjału i kompetencji uczestniczek, może zachęcić osoby z najbliższego otoczenia do udziału w podobnych aktywnościach, wzmacniając ich motywację do poszukiwania swoich mocnych stron, wprowadzania konstruktywnych zmian i podejmowania prób angażowania się w aktywności społeczne. Integracja obu grup,stanowi przykład dobrych praktyki dla kolejnych inicjatyw.

Projekt realizowany ze środków Fundacji PZU

Pzu

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”