Głównym celem realizacji zadania jest prowadzenie punktu konsultacyjnego zapewniającego osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych ich rodzinom, a także osobom uwikłanym w sytuację przemocy w rodzinie, dostęp do pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej i prawnej oraz wsparcie terapeutyczne w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Cel ten jest realizowany poprzez: – udzielenie porad i pomocy psychoterapeutycznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w ramach których udzielane są konsultacje dotyczące profilaktyki uzależnień i współuzależnienia, a także prowadzone są działania informacyjne, edukacyjne oraz motywujące klientów punktu do wprowadzenia konstruktywnych zmian (zmiana modelu picia, podjęcie leczenia, udział w mitingach AA, itp.), – zapewnienie klientom punktu wsparcia terapeutycznego w formie spotkań indywidualnych, a członkom rodzin osób uzależnionych także w formie spotkań grupowych, – udzielanie poradnictwa prawnego, obejmującego porady i konsultacje o treści obowiązujących przepisów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa karnego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, – udzielanie porad i pomocy psychologicznej, w tym porad i konsultacji psychologicznych ukierunkowanych na zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych, poradnictwo psychologiczne skierowane do dorosłych i do dzieci.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Legionowo

Herb Legionowo Podpis

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”