CEL NASZEJ PRACY
/wyciąg ze statutu/

II. Cele i zadania

§ 4

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 5

Do zadań Caritas należą:

1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
2. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących,
3. pomoc społeczna,
4. ochrona i promocja zdrowia,
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
13. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
14. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
15. ratownictwo i ochrona ludności,
16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
17. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
18. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
19. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
20. promocja i organizacja wolontariatu,
21. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

§ 6

Zadania Caritas realizuje w szczególności poprzez:

1. organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji celów Caritas,
2. organizowanie pomocy doraźnej,
3. prowadzenie formacji i edukacji wiernych do działalności charytatywnej poprzez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, szkoleń, sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-szkoleniowych,
4. organizowanie systematycznego kształcenia pracowników charytatywnych i wolontariuszy,
5. organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych i nauczania oraz ośrodków studiów społecznych i socjologicznych,
6. organizowanie i prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną.

Sprawozdanie Grafika
Statut Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Logo Stopkaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

  • Facebook Stopka Nasz Facebook
  • Facebook Stopka Pierogarnia
  • Youtube Stopka Youtube

Konto podstawowe:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

Konto „Dar Serca”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

Konto programu „Skrzydła”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
 
 
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”