O nas | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

O Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej


Diecezja Warszawsko- Praska

Diecezja Warszawsko- Praska

Diecezja Warszawsko-Praska powstała 25 marca 1992 na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus reorganizującej Diecezje i Prowincje w Polsce. Pierwszym Ordynariuszem nowej Diecezji został  ks. bp Kazimierz Romaniuk, obecnie funkcję tę pełni ks. abp Henryk Hoser.  Na katedrę wyznaczono kościół p.w. Św. Michała i Floriana na Pradze, konkatedrą została świątynia p.w. Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku. Diecezja Warszawsko-Praska obejmuje prawobrzeżną Warszawę i tereny w widłach Wisły i Bugu, ograniczone na wschodzie Kamieńczykiem, Urlami, Pniewnikiem, Kałuszynem i Latowiczem, a od południa Kołbielą i Karczewem. Nowo powstała Diecezja Warszawsko-Praska jest szczególnie zróżnicowana kulturowo i socjalnie: ok. 40% ludności posiada wykształcenie średnie i wyższe, ok. 35% to robotnicy, rzemieślnicy lub chłopo-robotnicy, reszta to rolnicy. Sama prawobrzeżna Warszawa jest również zróżnicowana, każda dzielnica stanowi odrębny świat ze swymi problemami. Już w miesiąc po powstaniu diecezji – 29 kwietnia 1992 roku – Ordynariusz powołał diecezjalny oddział Caritas, niosący na wielu płaszczyznach pomoc ludziom potrzebującym. Diecezja Warszawsko-Praska zajmuje powierzchnię 3 300 kilometrów kwadratowych. 155 parafii zamieszkuje 1 172 000...
Caritas DWP na Pradze

Caritas DWP na Pradze

Kościół od samego początku w sposób szczególny pochyla się nad ubogimi, realizując testament Chrystusa: „Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W tej pomocy najbardziej potrzebującym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej uczestniczy od 20 lat.  Powstała ona w odpowiedzi na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części stolicy, bowiem w centrum jej troski i działalności stoi zawsze człowiek biedny, chory, pokrzywdzony. Obecnie w Caritas DWP pracuje etatowo 200 osób: 10 w centrali i 190 w placówkach. Wspiera ich 150 wolontariuszy związanych z Parafialnymi Zespołami Charytatywnymi, Szkolnymi Kołami Caritas oraz niektórymi placówkami. Wszyscy zaangażowani w działalność dobroczynną w Diecezji Warszawsko-Praskiej dziękują Bogu za szczególną opiekę i opatrzność w tworzeniu dzieł miłosierdzia, oraz swoim biskupom: Pierwszemu Biskupowi Warszawsko-Praskiemu Kazimierzowi Romaniukowi, Arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi oraz obecnemu Arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi za wielką troskę o człowieka...
Patron Caritas DWP

Patron Caritas DWP

Św. Brat Albert Chmielowski Adam Hilary Bernard Chmielowski urodził się w Igołomii, (wówczas powiat miechowski), jako najstarszy syn Józefy Borzysławskiej i Wojciecha Chmielowskiego, później naczelnika carskiej komory celnej w Szczypiornie pod Kaliszem. Był pierwszym dzieckiem w rodzinie, miał troje młodszego rodzeństwa (Stanisława, Mariana i Jadwigę). Ze względu na specyfikę tamtego okresu, ochrzczono go 26 sierpnia 1846 bez udziału księdza (tzw. chrzest z wody). Dopiero 17 czerwca 1847 roku, w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie, dopełniono ceremonii chrztu. 25 sierpnia 1853 roku Adam utracił ojca. W 1855 r. otrzymał stypendium rządowe i wyjechał do szkoły w Sankt Petersburgu, gdzie rozpoczął edukację w Korpusie Kadetów. Od 1858 r., po przeprowadzce do Warszawy, kontynuował naukę w Gimnazjum Realnym Jana Pankiewicza. W 1861 r. podjął studia w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Nowej Aleksandrii (Puławy), gdzie poznał i zaprzyjaźnił się z wybitnym malarzem Maksymilianem Gierymskim. Po śmierci matki (28 sierpnia 1859 roku) rodzeństwo Adama przekazano pod opiekę siostry ojca – Petroneli Chmielowskiej. Młody Chmielowski kontynuował naukę w Instytucie Politechnicznym w Puławach. W tym okresie włączył się w działalność konspiracyjną. W 1863 r. przyłączył się do powstania styczniowego. Walczył kolejno w oddziałach Leona Frankowskiego (pod Kurowem) iMariana Langiewicza. Po wygranej bitwie pod Grochowiskami przeszedł z oddziałem Langiewicza do Galicji. Tu wzięty do niewoli przez Austriaków, został wywieziony do Ołomuńca na terenie ówczesnej monarchii habsburskiej. Wykorzystując sprzyjającą okazję zbiegł w maju 1863 r., przedostał się do kraju i włączył ponownie do walk powstańczych. Bojowy szlak Adam Chmielowski zakończył 30 września 1863 r., kiedy to jego powstańczy oddział, dowodzony przez płk. Zygmunta Chmieleńskiego stoczył przegraną bitwę pod Mełchowem (powiat częstochowski), a on ciężko ranny w nogę...
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

  Biuro:  03-775 Warszawa  ul. Kawęczyńska 49 NIP: 113 107 98 18   REGON: 040013098   KRS: 0000223182 tel.:(22 )   619 44 76;    Fax: (22)   818 51 67 Zapraszamy w godzinach 9.00 -12.00 oraz 12.30 – 15.00 E-mail: warszawa-praga@caritas.pl Inspektor Ochrony Danych Osobowych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej E-mail: iod.cdwp@caritas.pl Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Konto “Dar Serca”: PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie  nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664 Konto podstawowe: PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie   nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023 Konto “Skrzydła” PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439 Formularz kontaktowy Adres email (wymagane) Temat Treść wiadomości   Nasze placówki: Twoja lokalizacja szukaj w odległości: 10 km25 km50 km100 km200 km500 km ilość wyników: 255075100 Placówki wszystkie inne medyczne socjalne...
Cel i statut Caritas DWP

Cel i statut Caritas DWP

CEL NASZEJ PRACY /wyciąg ze statutu/ II. Cele i zadania § 4 Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. § 5 Do zadań Caritas należą: 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna, 2. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących, 3. pomoc społeczna, 4. ochrona i promocja zdrowia, 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 10. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 11. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 13. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 14. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 15. ratownictwo i ochrona ludności, 16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 17. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 18. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 19. działalność na rzecz mniejszości narodowych, 20. promocja i organizacja wolontariatu, 21. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego. § 6 Zadania Caritas realizuje w szczególności poprzez:...
Sprawozdania Caritas DWP

Sprawozdania Caritas DWP

Zgodnie z art. 23 ust 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego są zobowiązanie dokonać zamieszczenia zatwierdzonych sprawozdań  w terminie do 15 lipca  roku następnego.  Sprawozdania Caritas Diecezji Warszawsko-...
Historia Caritas DWP

Historia Caritas DWP

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej została powołana dekretem 4 maja 1992 r. przez Biskupa Kazimierza Romaniuka, pierwszego ordynariusza nowopowstałej diecezji. Powstanie Caritas na Pradze było odpowiedzią na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części stolicy a także kontynuacją tradycji Kościoła Katolickiego niesienia pomocy duchowej i materialnej zarówno przez duchownych, jak i świeckich jego członków. Patronem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest Święty Brat Albert – opiekun ubogich i potrzebujących. Pierwszym mianowanym Dyrektorem Caritas DWP został ks. Krzysztof Ukleja. Od 2010 roku funkcję tę pełni ks. Dariusz Marczak. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej niejednokrotnie wyróżniana była jako dynamicznie rozwijająca się instytucja, otrzymała m.in.  Medal Jubileuszowy w 2005 roku z okazji 90-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Pragi będący wyrazem uznania dla wieloletniej pracy na rzecz mieszkańców i Dzielnicy Pragi Północ. INSTYTUCJE CARITAS DWP Siedziba Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej mieści się przy ul. Kawęczyńskiej na praskich Szmulkach. Budynek ten do lat 60-tych był własnością Kościoła, mieściło się w nim Niższe Seminarium Duchowne. Za czasów rządów komunistycznych obiekt został odebrany przez państwo i powstał tam Specjalny Zakład Wychowawczy. Decyzją Komisji Majątkowej w listopadzie 1992 roku budynek oddano Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wraz z koniecznymi remontami budynku przy Kawęczyńskiej 49, rozpoczęło się tworzenie pierwszych struktur Caritas. Na mocy porozumienia z Kuratorium Oświaty zakład przejęła Caritas DWP i zaczęła prowadzić pod nazwą Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas. Głównym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanek do samodzielnego udziału w życiu społecznym. Jest to placówka kuratoryjna, niepubliczna Caritas DWP, który sprawuje pieczę nad jej działalnością. W tym też budynku mieszczą się biura centrali Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jedną z najstarszych placówek praskiej Caritas, powołaną w grudniu 1992 roku, jest Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta. Funkcjonowała najpierw przy ul....