Głównym celem placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej jest realizacja zadania w zakresie zwiększenia dostępności do pomocy specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniami oraz dysfunkcjami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie w środowisku z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Niezbędne jest zaproponowanie dzieciom i młodzieży alternatywy dla patologicznych wzorców środowiska poprzez wzmocnienie emocjonalne uczestników oraz zachęcenie do korzystania z tej pomocy. Cele szczegółowe zadania „KLUB ALTERNATYWNY – Twórcza Młodzież Pragi” koncentrują się wokół: * wspierania rodziny w procesie wychowania i opieki, zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych podczas spotkań wsparciowo-edukacyjnych; * rozwijania umiejętności konstruktywnego spędzania wolnego czasu, a także umożliwienia wszechstronnego rozwoju zainteresowań poprzez zapewnienie wachlarza zajęć dla dzieci/młodzieży jako alternatywy do podejmowania zachowań ryzykownych; * wyrównywania szans edukacyjnych poprzez systematyczne odrabianie lekcji oraz wyrównywanie braków edukacyjnych; * wyrównywanie szans społecznych dzieci/młodzieży z terenu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci/młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym; * promowania stylu życia wolnego od agresji poprzez zajęcia terapeutyczne, przestrzeganie ustalonych norm i zasad oraz dostarczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacjach kryzysowych

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Praga-Północ

Zakochaj Sie W Warszawie Logo 192x200

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”