Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu BUDUJEMY ŚCIANY „BEZPIECZNEJ PRZYSTANI”, zwanym dalej Konkursem, jest Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńska 49, zwana dalej Organizatorem, reprezentowana przez Dyrektora – ks. Kamila Chojnackiego.
 2. Wszelkich bieżących informacji dotyczących Konkursu udziela Fundraiser Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – p.Barbara Walecka tel. 608-608-448, e-mail: bwalecka@caritas.pl .
 3. Celem Konkursu BUDUJEMY ŚCIANY „BEZPIECZNEJ PRZYSTANI” jest zbieranie funduszy na remont i rozbudowę Domu Samotnej Matki w Zielonce.
 4. Środki zebrane przez uczestników Konkursu, o których mowa w § 1, pkt. 3 niniejszego regulaminu, będą przeliczone na cegły ceramiczne typu PHOROTHERM, z których zostaną wybudowane mury. Jedna cegła to 5 zł. Jeden metr kwadratowy muru to 11 cegieł czyli 55 zł.
 5. Konkurs trwa od 01 października 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r.
 6. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dopuszczalne jest również pozyskiwanie funduszy na cel, o którym mowa w § 1, pkt. 3, poza granicami kraju.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz zorganizowane Zespoły Wolontariuszy.
 2. Przystąpienie do Konkursu wymaga zgłoszenia w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy Konkursu zbierają fundusze wg własnego harmonogramu oraz wg własnych pomysłów i sposobów, o ile nie narusza to obowiązującego w naszym kraju porządku prawnego. Uczestnicy Konkursu odpowiadają za prawidłowość zbierania funduszy i ich rozliczenie poprzez wpłatę na konto wskazane przez organizatora Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wpłacania raz w miesiącu zebranych funduszy na konto wskazane przez organizatora z dokładnym podaniem danych wpłacającego.
 6. Wpłat, o których mowa w § 2, pkt. 5, można dokonywać do dnia 14 kwietnia 2019 r.

Wsparcie Organizatora

 1. Organizator zapewnia plakaty oraz ulotki informujące o celu zbiórki.
 2. Organizator prowadzi konto bankowe o numerze 10 1240 6074 1111 0010 8250 4059, na które są przyjmowane wyłącznie wpłaty na rozbudowę Domu Samotnej Matki w Zielonce.

Nagrody

 1. Organizator zapewnia dwie równorzędne nagrody dla uczestników Konkursu: Parafialnego Zespołu Caritas oraz b. Szkolnego Koła Caritas lub Zespołu Wolontariuszy, którzy zebrali fundusze na budowę ściany o największej powierzchni.
 2. Fundusze zebrane przez poszczególnych uczestników Konkursu zostaną zsumowane i przeliczone na metry kwadratowe muru wg następującego przelicznika: 55 zł = jeden metr kwadratowy.
 3. Nagrodą będzie spotkanie z Gwiazdą – sławną osobą, która będzie twarzą kampanii BUDUJEMY ŚCIANY „BEZPIECZNEJ PRZYSTANI”. Za przygotowanie i przebieg spotkania odpowiada zwycięski Zespół Wolontariuszy. W trakcie spotkania będzie możliwość rozmowy, uzyskania autografu oraz wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
 4. Wszyscy biorący udział w Konkursie zostaną zaproszeni na uroczyste rozpoczęcie remontu i rozbudowy Domu Samotnej Matki w Zielonce.

Wyłonienie zwycięzców

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez Komisję składającą się z:
  – Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  – Ks. Kamila Chojnackiego

  – Fundraisera Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  – p. Barbary Waleckiej.
 2. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej najpóźniej 7 maja 2019 r.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niedających się przewidzieć oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 2. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. W trakcie trwania konkursu niniejszy regulamin będzie dostępny u Organizatora, na stronie internetowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Załącznik

 1. zgłoszenie do konkursu „Budujemy ściany Bezpiecznej Przystani”

Plakat Informujacy O Konkursie

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”