Projekt „Wolontariat w Caritas jest trendy” skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy. Realizując ten projekt, skupiamy się na wolontariuszach działających w Szkolnych Kołach Caritas oraz propagujemy tę ideę w środowiskach szkolnych, a także akademickich, w których taka forma wolontariatu nie istnieje.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem warszawskie szkoły (na wszystkich etapach edukacyjnych) i wybrane uczelnie wyższe. Dzięki niemu chcemy zwiększyć świadomość i potrzebę działań społecznych w środowiskach szkolnych i około szkolnych. Taka działalność, zwłaszcza prowadzona przez młodych ludzi, których łączy jeden cel, rozwija przed nimi wiele ciekawych możliwości takich jak: niesienie pomocy potrzebującym zwłaszcza rówieśnikom, nawiązanie znajomości z interesującymi ludźmi, zdobywanie nowych przyjaciół, rozwijanie własnych zainteresowań, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, zdobywanie doświadczeń, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz rozwój osobisty.Nowy-obraz

Długofalowym celem projektu „Wolontariat w Caritas jest trendy” jest przygotowanie i wychowywanie adresatów do wolontariatu stałego, w którym ochotnicy w sposób ciągły współpracują z daną organizacją, czy instytucją charytatywną, wykonują pracę regularnie np. dwa razy w tygodniu, w ustalonych godzinach. Wolontariusze stali pracują w domach pomocy, hospicjach, świetlicach środowiskowych itp. Ponadto przeprowadzenie tego projektu pozwoli im rozpoznać własne predyspozycje i na tej podstawie dokonać selekcji miejsc, gdzie pomoc ich będzie przydatna. Chcemy również wypromować ideę wolontariatu na terenie Warszawy, zachęcając w szczególności dzieci i młodzież do włączenia się w działania wolontarystyczne oraz do zakładania nowych Szkolnych Kół Caritas w szkołach warszawskich.

Szkolenie dla wolontariuszy