Cele i zadania SKC

Zasadniczym celem powołania i działania Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie form pomocy dla dzieci i młodzieży najpierw na terenie własnej szkoły a następnie poza nią.

Cel ten może być realizowany poprzez:

 • wyszukiwanie osób potrzebujących pomocy w swoim najbliższym otoczeniu (klasa, szkoła, sąsiedztwo);
 • odwiedzanie osób starszych, samotnych i chorych;
 • pomoc fizyczna i duchowa osobom chorym, starszym, samotnym;
 • pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w wypadkach losowych;
 • pomoc chorym uczniom;
 • zbiórka nowych i używanych książek, przyborów szkolnych i rozdzielanie ich wśród potrzebujących uczniów;
 • sezonowa zbiórka używanej odzieży i obuwia dla dzieci w potrzebie;
 • przedświąteczna zbiórka artykułów spożywczych i wspieranie rodzin wielodzietnych;
 • organizowanie konkursów, festynów, rodzinnych pikników z zabawami;
 • włączanie się w akcje charytatywne Caritas DWP (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia i inne).

Jak założyć Szkolne Koło Caritas

 1. Dyrektor Szkoły występuje do Dyrektora Caritas z prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas oraz informuje, kto będzie opiekunem Koła, a także proponuje asystenta kościelnego. (Załącznik nr 3)
 2. Biskup diecezjalny dekretem zatwierdza Szkolne Koło Caritas i mianuje kościelnego asystenta.
 3. Dyrektor Caritas nadaje akt powołania SKC.
 4. Do szkoły docierają dokumenty (dekret Biskupa diecezji i akt powołania SKC) wraz z regulaminem (2 egzemplarze – załącznik nr 2), który powinien podpisać dyrektor szkoły. Podpisany Regulamin dostarczamy do Caritas DWP.
 5. Opiekun SKC na podstawie deklaracji (załącznik nr 4) przystąpienia do SKC, wypełnia Kartę Informacyjną O SKC z załączoną listą wolontariuszy (załącznik nr 5) i przesyła ją do Caritas DWP.
 6. Kolejnym krokiem powinno być uroczyste wręczenie legitymacji, które może się odbyć podczas apelu w szkole, z racji święta szkoły, w Święto Patronalne Caritas itp. Każda legitymacja powinna mieć pieczęć Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz miejsce na pieczątkę szkoły.

Przynależność do Koła może być dla dzieci i młodzieży bardzo ważna i potrzebna. Uczy miłości bliźniego, kształtuje wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Uczy też akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych, chorych. Zorganizowane pomaganie przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności, uczy zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i grupę, wdraża do bezinteresownej aktywności społecznej.

Jan Paweł II w 1981r. przemawiając do przedstawicieli międzynarodowego wolontariatu wskazał na ten aspekt: “Jakże nie zachwycać się tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, które pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi bowiem znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym.”

[gview file=”http://cdwp.caritas.pl/wp-content/uploads/2015/09/SKC-czym-są.pdf” height=”500px” width=”100%”]

 

Pomocne formularze

 

Prośba  o powołanie Szkolnego Koła Caritas

Karta Informacyjna SKC

dokument Word 2013             Dokument OpenOffice 

Zadania opiekuna SKC

Cele i zadania SKC

Regulamin SKC

Deklaracja Przystąpienia do SKC

dokument Word 2013       Dokument OpenOffice