KATOLICKI OŚRODEK DUSZPASTERSTWA OSÓB SPECJALNEJ TROSKI

04-357 Warszawa  ul. Grochowska 194/196    tel/fax: 22/870-72-57

        

NAZWA ZADANIA     „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI”

OKRES REALIZACJI ZADANIA:  od 1 grudnia 2015r. do 30 listopada 2018r.

FINANSOWANIE ZADANIA: Zadanie „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” dofinansowane jest ze środków m.st. Warszawy.

 

OPIS ZADANIA

Zadanie obecnie realizowane w Ośrodku  jest kontynuacją i rozszerzeniem działań prowadzonych przez placówkę nieprzerwanie od 1998r. (przez pierwsze lata wyłącznie wolontarystycznie).

Realizowane jest poprzez prowadzenie ośrodka dziennego, w tym:

  • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych (poznawczych, plastycznych), rehabilitacji ruchowej, zajęć teatralnych, logopedycznych oraz z psychologiem,
  • organizowanie działań integrujących środowiska (festyny, spotkania artystyczne),
  • rozpowszechnianie idei wolontariatu na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • wycieczki, wyjazdy zimowe i obozy letnie.

 

ADRESACI ZADANIA

Bezpośrednimi adresatami zadania są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pośrednio zadanie adresowane jest również do rodzin osób niepełnosprawnych oraz ich środowiska lokalnego.

 

CELE ZADANIA

  • prowadzenie wachlarza działań ukierunkowanych na utrzymanie i rozwijanie aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz możliwie pełne włączanie tych osób i ich rodzin w życie społeczne i kulturalne,
  • poprawa lub utrzymanie możliwie wysokiej jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie.

Zadanie „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI” dofinansowane jest ze środków m.st. Warszawy