Programy i projekty | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Programy i projekty Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej

Aktualne programy i projekty Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej


Jadłodajnia Caritas przyjaznym miejscem dla osób bezdomnych

Jadłodajnia Caritas przyjaznym miejscem dla osób bezdomnych

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w ramach wsparcia warszawskich organizacji otrzymała dofinansowanie od m.st. Warszawa na remont pomieszczeń naszej Jadłodajni przy ul. Lubelskiej 30/32. Termin realizacji zadania publicznego odbywa się  w okresie od 1 października do 15 grudnia 2015 roku. Dzięki dofinansowaniu poprawił się stan sanitarny i wizualny placówki, gdzie osoby Ubogie poczują się dowartościowane i bezpieczne. Remont ten przyczynił się do podwyższenia standardów realizacji zadania. Podstawowym celem Jadłodajni dla Ubogich im. „Św. Brata Alberta Caritas DWP” jest zaspokojenie głodu poprzez dostarczenie ciepłego, pełnowartościowego posiłku osobom bezdomnym, zagrożonym bezdomnością i wykluczonym społecznie. Wyremontowanie pomieszczeń, pomoże osobom korzystającym z Jadłodajni  poczuć radość  wspólnego świętowania w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz poczuć namiastkę domu, w którym odzyskują godność i człowieczeństwo. Ważne, aby „być głosem ubogich-usłyszeć, przyjąć jako własny i stać się tym głosem”. Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Jadłodajnia Caritas przyjaznym miejscem dla osób bezdomnych”   Projekt współfinansuje m.st.  Warszawa  ...
“PODPROGRAM 2016” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD

“PODPROGRAM 2016” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj: 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie. Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez: – ośrodki pomocy społecznej, – organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne). Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ. Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. Podprogram...
“PODPROGRAM 2014” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD

“PODPROGRAM 2014” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD

      Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 “PODPROGRAM 2014” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD. Celem programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym było udzielenie pomocy żywnościowej osobom ubogim, bezdomnym, samotnym matkom, chorym i niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej. W czasie trwania Podprogramu 2014 – od początku grudnia 2014 roku do końca lutego 2015 roku – rozprowadzano paczki żywnościowe osobom samotnie gospodarującym – których dochody nie przekraczają 813 zł,a także rodzinom, których dochód nie przekraczał 684 zł na osobę. Aby otrzymać paczkę żywnościową konieczne było uzyskanie z Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedniego skierowania, a w przypadku osób bezdomnych uzupełnienie stosownego oświadczenia. Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej podczas trwania Podprogramu 2014 wydało łącznie 11720 paczek żywnościowych, udzielając pomocy 3663...
Pomoc dzieciom w ramach programu Skrzydła

Pomoc dzieciom w ramach programu Skrzydła

      Program Skrzydła to akcja ogólnopolska, która od 2010 roku jest również z powodzeniem realizowana w Diecezji Warszawsko – Praskiej. W ramach programu kilkudziesięciu uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych objętych jest kompleksową opieką. Trudna sytuacja materialna w rodzinie uniemożliwia dzieciom prawidłowy rozwój. Bieda sprawia, że często są głodne, nie odrabiają lekcji, bo nie mają książek, zeszytów, nie uczestniczą w lekcji WF z braku stroju sportowego, na który nie stać rodziców. Dzieci wstydzą się swojej niezawinionej biedy, a to często izoluje je od rówieśników. Dlatego mamy odwagę prosić ludzi dobrej woli za tymi dziećmi – nie bądźmy obojętni na ich biedę, która je krzywdzi. Niech każdy dar serca wpłacany na konto programu pomoże rozwinąć  im skrzydła. Wpłaty elektroniczne: Proszę wpisać kwotę darowizny: zł     Imię: Nazwisko: e-mail:  Przelewy bankowe BANK PEKAO S.A. 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439     z dopiskiem Program Skrzydła Za wszelką dotychczas udzieloną pomoc, serdeczne Bóg zapłać.   REGULAMIN PROGRAMU SKRZYDŁA 1. Program „Skrzydła” prowadzony przez Caritas w Polsce, służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. 2. Programem „Skrzydła” mogą być objęci uczniowie zgłaszani na listę Caritas przez pedagogów szkolnych, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz pracowników placówek Caritas. 3. Darczyńcą na rzecz programu „Skrzydła” może być osoba prawna lub osoba fizyczna. 4. Darczyńca przystępuje do programu „Skrzydła” na podstawie wypełnionej deklaracji w ramach której wybiera formę opieki nad uczniem oraz czas opieki. Minimalny czas opieki to jeden semestr. 5. Przekazanie określonej kwoty pieniężnej na rzecz programu „Skrzydła”...
Wolontariat w Caritas jest trendy

Wolontariat w Caritas jest trendy

Projekt „Wolontariat w Caritas jest trendy” skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu m.st. Warszawy. Realizując ten projekt, skupiamy się na wolontariuszach działających w Szkolnych Kołach Caritas oraz propagujemy tę ideę w środowiskach szkolnych, a także akademickich, w których taka forma wolontariatu nie istnieje. Projekt obejmuje swoim zasięgiem warszawskie szkoły (na wszystkich etapach edukacyjnych) i wybrane uczelnie wyższe. Dzięki niemu chcemy zwiększyć świadomość i potrzebę działań społecznych w środowiskach szkolnych i około szkolnych. Taka działalność, zwłaszcza prowadzona przez młodych ludzi, których łączy jeden cel, rozwija przed nimi wiele ciekawych możliwości takich jak: niesienie pomocy potrzebującym zwłaszcza rówieśnikom, nawiązanie znajomości z interesującymi ludźmi, zdobywanie nowych przyjaciół, rozwijanie własnych zainteresowań, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, zdobywanie doświadczeń, rozwijanie poczucia własnej wartości oraz rozwój osobisty. Długofalowym celem projektu „Wolontariat w Caritas jest trendy” jest przygotowanie i wychowywanie adresatów do wolontariatu stałego, w którym ochotnicy w sposób ciągły współpracują z daną organizacją, czy instytucją charytatywną, wykonują pracę regularnie np. dwa razy w tygodniu, w ustalonych godzinach. Wolontariusze stali pracują w domach pomocy, hospicjach, świetlicach środowiskowych itp. Ponadto przeprowadzenie tego projektu pozwoli im rozpoznać własne predyspozycje i na tej podstawie dokonać selekcji miejsc, gdzie pomoc ich będzie przydatna. Chcemy również wypromować ideę wolontariatu na terenie Warszawy, zachęcając w szczególności dzieci i młodzież do włączenia się w działania wolontarystyczne oraz do zakładania nowych Szkolnych Kół Caritas w szkołach warszawskich. Szkolenie dla...
“W rodzinie siła”

“W rodzinie siła”

Saskie Centrum Rodziny zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w czwartej edycji projektu: „W RODZINIE SIŁA” – organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców W ramach projektu oferujemy Państwu bezpłatnie: Konsultacje indywidualne z psychologiem i pedagogiem specjalnym. Zajęcia warsztatowe dla rodziców. Trening umiejętności wychowawczych. Zajęcia w „Rodzicielskiej grupie wsparcia”. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi wraz z rodzinami. Rodzinne spotkania z kulturą i sztuką w kinie, teatrze, filharmonii. Nordic walking – rodzinny spacer w grupie. Spotkania integracyjne – wspólne spędzanie czasu w formule otwartej (spotkania tematyczne, projekcje filmów, gry planszowe, wyjścia plenerowe).   Powyższe działania realizowane będą w następujących dniach i godzinach: Poniedziałek -12:00-18:00, Wtorek – 9:00-15:00, Środa-12:00-18:00 Czwartek – 12:00-20:00, Piątek – 9:00-15:00 Kontakt: koordynator Elżbieta Matras, Tel.: 781 298 103 Saskie Centrum Rodziny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Francuska 34, 03-905 Warszawa Tel.: 22 / 616 19 14, saskie.centrum@caritas.pl projekt...

Zakończone programy i projekty Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej


Projekty Caritas DWP realizowane w ramach pomocy rozwojowej na Ukrainie w latach 2005 – 2012

Projekty zostały dofinansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem projektów, realizowanych przez Caritas DWP na Ukrainie było przekazanie najlepszych polskich doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej w szczególności w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2005-2006 wsparto liderów ukraińskich organizacji pozarządowych poprzez realizacje projektów mających na celu wzmocnienie pozycji i autorytetu trzeciego sektora – NGO na Ukrainie. W latach 2007 – 2009 w projektach realizowanych w Autonomicznej Republice Krymu (Ukraina) wspieraliśmy rozwój samorządności lokalnej, a w szczególności współpracy międzysektorowej (władze lokalne – biznes – organizacje pozarządowe) w oparciu o „dobre praktyki” tworzenia w procesie uspołecznionym strategii zrównoważonego rozwoju i ich wprowadzania w życie. W latach 2010 – 2012 w projektach realizowanych w Autonomicznej Republice Krymu (Ukraina) wspieraliśmy zrównoważony rozwój wybranych rejonów poprzez tworzenie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju, przekazywanie umiejętności zarządzania projektami, w oparciu o struktury samorządności lokalnej oraz współpracę międzysektorową. Projekty Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej SA wysoko oceniane przez władze Autonomii Krymskiej oraz władze rejonowe. W roku 2012 w projekcie współdziałają Ministerstwo Gospodarki i Handlu oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego AR Krym. Informacje o projektach znajdują się na stronach internetowych: www.liderykrymu.eu oraz www.ChangeForFuture.eu Poniżej szczegółowy opis projektów realizowanych w latach 2005-2012: 1) PROJEKT 2012 (w trakcie realizacji) „Zmiana dla przyszłości. Przygotowanie kadr administracji publicznej Autonomicznej Republiki Krym do zarządzania rozwojem na podstawie polskiego doświadczenia zarządzania zmianą w rozwoju regionalnym”. umowa nr 450/PPR2012/NGO zrealizowany w okresie od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r. Cel ogólny projektu: Wzmocnienie polityki rozwoju regionalnego AR Krymu oraz profesjonalizacja systemu zarządzania terytorialnego poprzez rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w kreowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego w oparciu o planowanie strategiczne i operacyjne. Cele...

Program Skrzydła Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Skrzydła to program długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych i podręczników, dofinansowania do wycieczek szkolnych itp. Dla wielu dzieci z ubogich rodzin szkoła to codzienna walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością. W grupie rówieśniczej dziecko gorzej ubrane i wyposażone często spotyka się z kpinami, odrzuceniem i przemocą. Dzieci dotknięte ubóstwem często nie mogą z głodu skupić się na lekcji, odrobić zadania domowego z powodu braku książek, odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać na kupno obuwia sportowego. Komputer (coraz częściej potrzebny do szkolnej pracy), wycieczki i dodatkowe zajęcia pozostają w sferze marzeń. Właśnie dla takich dzieci powstał program „Skrzydła”, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych najuboższych uczniów. Program proponuje objęcie ucznia opieką przez firmy i osoby prywatne, które zobowiązują się do wsparcia finansowego przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Możliwa jest także jednorazowa wpłata w ramach tzw. „Skarbonki Skrzydeł”. Program „Skrzydła” daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych darczyńcy. Do programu „Skrzydła” wybierane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, najczęściej wielodzietnych i dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Kilkaset takich rodzin korzysta co miesiąc z pomocy świadczonej przez Punkt Pomocy Socjalnej Caritas DWP. Uczniów do programu zgłaszają też nauczyciele, pedagodzy szkolni, kierownicy świetlic, pracownicy socjalni. Jeśli chcesz pomóc, ale nie chcesz angażować się na dłuższy czas w program, przekaż swój dar na konto Programu Skrzydła Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej: BANK PEKAO S.A 28 1240 6074...

ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ Kształtowanie postaw proekologicznych wśród wychowawców Caritas DWP w miesiącach wrzesień-grudzień 2009 realizowała projekt „Świat dla przyszłych pokoleń”. Podczas 45 godzin szkoleniowych 45-ciu pedagogów nabyło wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji ekologicznej z dziećmi. Projekt adresowany jest do nauczycieli i opiekunów, w szczególności do wychowawców świetlic socjoterapeutycznych Caritas. Jego celem jest kształtowanie za pośrednictwem wychowawców postawy proekologicznej wśród najmłodszych. W dzisiejszych czasach, w których edukacja ekologiczna jest koniecznością w zahamowaniu degradacji środowiska społeczno-przyrodniczego, ważne jest, aby od najmłodszych lat kształtować u dzieci myślenie i postawę proekologiczna. Widzimy szczególną potrzebę dotarcia do dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, przeżywających trudności wychowawcze, w których często brakuje zasobów wychowawczych, służących kształtowaniu świadomości ekologicznej. Nabycie przez dzieci z wymienionych środowisk postawy proekologicznej będzie zaczynem szerzenia się jej w ich rodzinach. W ramach szkolenia wychowawcy zapoznali się m.in. z tematem zrównoważonego rozwoju, poznali sposoby osobistego wpływu na ochronę przyrody oraz wzięli udział w warsztatach terenowych i plastycznych (eko-design). W ramach szkolenia zostały opracowane i wydane konspekty zajęć ekologicznych do prowadzenia zajęć warsztatowych, które zostaną rozprowadzone w świetlicach Caritas i w szkołach podstawowych. Wymiar projektu ma zasięg ogólnopolski – wzięli w nim udział m.in. pedagodzy z Archidiecezji Warmińskiej, Warszawskiej, Poznańskiej, Diecezji Toruńskiej, Warszawsko-Praskiej i innych. Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Projekt „Jasny horyzont”

Projekt „Jasny horyzont” skierowany jest do kobiet będących w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej spowodowanej trudnościami życiowymi, bezrobociem, samotnym macierzyństwem oraz niemożnością samodzielnego rozwiązania własnych problemów. W ramach projektu realizowane są trzy bloki: psychoedukacyjny (spotkania z psychologiem), aktywizacji zawodowej(spotkania z doradcą zawodowym) oraz edukacji i kreacji osobistej (spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin – prawnikiem, lekarzem, osobą duchowną oraz fryzjerem-stylistą). Przewidziano dodatkowo zajęcia z dziećmi, które odbywają się w godzinach realizacji projektu według programów pedagogicznych. Ich celem jest zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki podczas szkolenia ich mam oraz połączenie „przyjemnego z pożytecznym” – realizowany program wychowawczy jest jednoczesnym wsparciem dziecka i rodziny. Czas realizacji: lipiec – grudzień 2009 r. Projekt Caritas DWP „Jasny horyzont” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” w ramach Funduszu Inicjatyw...

Potrafię Więcej

“Potrafię Więcej” to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności realizowany przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PARTNER III. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez realizacje następujących działań: organizację 5 dniowych warsztatów psychologicznych poza miejscem zamieszkania; organizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy; organizację 50 godzinnego kursu komputerowego nakierowanego na przygotowanie w kierunku pracy w biurze i magazynie; organizację zajęć praktycznych według określonych ścieżek – biurowej i magazynowej. Miejsca realizacji projektu: Zajęcia wyjazdowe z psychologiem: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy Zajęcia z doradcą zawodowym: Sala Szkoleniowa przy ul. Chłopickiego 2 w Warszawie Zajęcia komputerowe: Integracyjny Klub Pracy Caritas DWP przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie Zajęcia praktyczne: Ścieżka biurowa i magazynowa – placówki Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej Uczestnikom warsztatów zapewniamy: profesjonalne zajęcia tematyczne z psychologiem, doradcą zawodowym, informatykiem i instruktorem zajęć praktycznych w małych grupach; transport, posiłek w trakcie zajęć oraz materiały szkoleniowe; pomoc w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy; praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności zawodowych. Zajęcia odbywają się w grupach 5-osobowych. Każda z 9 grup uczestniczy w 4-tygodniowym cyklu zajęć. Projekt realizowany jest od sierpnia do grudnia 2009...