skrzydła

 

    Program Skrzydła to akcja ogólnopolska, która od 2010 roku jest również z powodzeniem realizowana w Diecezji Warszawsko-Praskiej. W ramach programu kilkudziesięciu uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych objętych jest kompleksową opieką. Trudna sytuacja materialna w rodzinie uniemożliwia dzieciom prawidłowy rozwój. Bieda sprawia, że często są głodne, nie odrabiają lekcji, bo nie mają książek, zeszytów, nie uczestniczą w lekcji WF z braku stroju sportowego, na który nie stać rodziców. Dzieci wstydzą się swojej niezawinionej biedy, a to często izoluje je od rówieśników.

Dlatego mamy odwagę prosić ludzi dobrej woli za tymi dziećmi – nie bądźmy obojętni na ich biedę, która je krzywdzi. Niech każdy dar serca wpłacany na konto programu pomoże rozwinąć  im skrzydła.


Wpłaty elektroniczne:

 

 

Imię:

Nazwisko:

e-mail:

 

Przelewy bankowe

BANK PEKAO S.A. 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439     z dopiskiem Program Skrzydła

Za wszelką dotychczas udzieloną pomoc, serdeczne Bóg zapłać.
 

skrzydlo

 

REGULAMIN PROGRAMU SKRZYDŁA

 • 1. Program „Skrzydła” prowadzony przez Caritas w Polsce, służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej.
 • 2. Programem „Skrzydła” mogą być objęci uczniowie zgłaszani na listę Caritas przez pedagogów szkolnych, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz pracowników placówek Caritas.
 • 3. Darczyńcą na rzecz programu „Skrzydła” może być osoba prawna lub osoba fizyczna.
 • 4. Darczyńca przystępuje do programu „Skrzydła” na podstawie wypełnionej deklaracji w ramach której wybiera formę opieki nad uczniem oraz czas opieki. Minimalny czas opieki to jeden semestr.
 • 5. Przekazanie określonej kwoty pieniężnej na rzecz programu „Skrzydła” odbywa się na podstawie umowy darowizny w przypadku osoby prawnej oraz wypełnionej deklaracji w przypadku osoby fizycznej. Umowa darowizny i zgłoszona deklaracja zobowiązuje Caritas do przekazania darowanej kwoty na rzecz programu „Skrzydła”.
 • 6. Po otrzymaniu podpisanej umowy w przypadku osoby prawnej oraz wypełnionej deklaracji w przypadku osoby fizycznej Caritas zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymanej dokumentacji oraz danych ucznia (imię, wiek, klasa, krótki opis sytuacji rodzinnej), które darczyńca objął opieką finansową.
 • 7. Po zakończeniu deklarowanego okresu opieki Caritas przedstawia Darczyńcy zgodne z przeznaczeniem rozliczenie środków przekazanych na rzecz programu „Skrzydła”.
 • 8. W ramach pomocy w programie „Skrzydła” uczeń może otrzymać wsparcie w zakresie pakietów:
 1. Skrzydła na co dzień – dożywianie w szkole, wyprawka szkolna (książki, zeszyty, strój gimnastyczny, obuwie), odzież letnia i zimowa
 2. Skrzydła na przyszłość – wyjścia szkolne (zorganizowane wyjścia kino, teatr, wycieczki szkolne); korepetycje, dojazdy do szkoły, wypoczynek letni lub zimowy – kolonie, obozy.
 3. Skarbonka Skrzydeł – inne formy wsparcia
 • 9. Dane osobowe ucznia objętego programem „Skrzydła” podlegają ochronie prawnej. Darczyńca oświadcza, iż nie ujawni danych osobowych ucznia w żadnym celu, w szczególności dla celu marketingowego. 
 • 10. Partnerem wykonawczym Caritas przy realizacji określonej opieki nad uczniem w ramach programu „Skrzydła” może być:
 1. Pedagog szkolny w porozumieniu z dyrekcją szkoły
 2. Pracownik placówki Caritas
 3. Wolontariusz Parafialnego Koła Caritas
 4. Opiekun Szkolnego Koła Caritas
 5. Koordynator programu w Caritas diecezjalnej
 • 11. Partnerzy Caritas, realizujący opiekę nad uczniem w ramach programu „Skrzydła” są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do siedziby Caritas ankiety ewaluacyjnej dotyczącej ucznia w przeciągu 1 miesiąca po zakończeniu I i II semestru szkolnego.
 1. Ankieta stanowi integralną część dokumentacji i jest uwzględniana przy przedłużaniu opieki.
 2. W uzasadnionych przypadkach Caritas ma prawo odwołać decyzję o objęciu ucznia programem „Skrzydła”.
 • 12. Pomoc będzie przyznawana w ramach środków pozyskanych przez Caritas na rzecz programu „Skrzydła”.
 • 13. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja Caritas Archi/diecezji ma prawo do indywidualnej decyzji o objęciu ucznia programem „Skrzydła”.
 • 14. Wątpliwości w interpretacji zapisów Regulaminu rozstrzyga Caritas Polska.

 
Materiały do pobrania

Deklaracja dla darczyńcy indywidualnego

Deklaracja dla darczyńcy firmowego