Placówki wychowawcze | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Placówki wychowawcze Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej

Świetlica Profilaktyczno – Opiekuńcza w Otwocku – Świdrze

W Świetlicy Profilaktyczno – Opiekuńczej Caritas DWP w Otwocku Świdrze podejmowane są działania wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz służące zapobieganiu istniejącym problemom. Nasi podopieczni to dzieci w wieku 6-14 lat, dlatego celem jest: – Zapewnienie najmłodszym mieszkańcom Świdra właściwej opieki oraz oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych; – Profilaktyka uzależnień poprzez kształtowanie właściwych cech osobowości i wyuczeniu najważniejszych umiejętności psychospołecznych; – Współpraca z rodziną, ze szkołą, z pomocą społeczną oraz z parafią. W naszej świetlicy najwięcej czasu poświęcamy na odrabianie lekcji, ale mamy również szereg ciekawych zajęć tematycznych, są to: Poniedziałek – zajęcia profilaktyczne Wtorek – zajęcia teatralne – drama Środa – zajęcia plastyczne Czwartek – zajęcia naukowe/kulinarne Piątek – zajęcia sportowe/studio filmowe. Plan każdego dnia wygląda następująco: 14:00 – 16:00 odrabianie lekcji 16:00 – 16:30 wspólny posiłek 16:30 – 18:00 zajęcia programowe Kontakt Świetlica Profilaktyczno – Opiekuńcza Caritas DWP Ul. Marszałkowska 23 05-402 Otwock – Świder Tel. 022/788 42 56 e-mail: ognisko.swider@caritas.pl Kierownik: Maja Pożoga Działania placówki współfinansowane ze środków MIASTA OTWOCK  ...

Punkt przedszkolny w Otwocku

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Serduszka” Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Otwocku rozpoczął swoją działalność w marcu 2013 roku. Placówka jest wpisana na listę placówek niepublicznych w mieście Otwocku. Nasze małe przedszkole zostało wyposażone dzięki dotacji konkursowej od Fundacji PZU. Dzięki temu wsparciu możliwe było pełne umeblowanie sali, w której dzieci spędzają czas i doposażenie mniejszej sali, w której spożywane są posiłki. Do potrzeb przedszkolaków została również dostosowana łazienka. Przedszkole znajduje się na parterze willi, otoczonej dużym ogrodem. Na zewnątrz dzieci korzystają z ogrodzonego placu zabaw, wyposażonego w bezpieczne dla nich urządzenia zabawowe – huśtawki, drabinki, karuzelę i inne. W grupie znajduje się maksymalnie 15 dzieci. Przedszkolakami opiekują się dwie panie nauczycielki. Przygotowują dla swoich podopiecznych interesujące zajęcia, zgodne z podstawą programową MEN. Dzieci uczestniczą – z sukcesami – w różnych konkursach. Nasze przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem wykonują prace plastyczne pod okiem nauczycielek. Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Nie prowadzimy grupy...

„Klub Podwórkowy”

Warszawa ul Lubelska 30/32 kierownik: Pani Aneta Jeziorska tel. 22 / 670 21 77 klub.podworkowy@caritas.pl  

Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze

LEGIONOWSKIE CENTRUM CHARYTATYWNO – OPIEKUŃCZE  CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ im. Jana Pawła II   ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22,    05 – 120 Legionowo tel. 22 793 03 88,     tel./fax. 22 772 94 05   DOM DLA BEZDOMNYCH  W domu dla bezdomnych są 32 miejsca całodobowego pobytu dla osób bezdomnych z terenu Gminy Legionowo. Zadanie jest realizowane we współpracy z Gminą Legionowo.     OŚRODEK TERAPII  I  INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ośrodku jest  8 miejsc hotelowych.  Realizowany jest podstawowy i pogłębiony program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz programy aktywizacyjne (aktywizacyjna funkcja Placówki). Zadanie jest realizowane we współpracy z Gminą Legionowo.     PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej  z  1  mieszkaniem interwencyjnym – zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Legionowskim,     MIESZKANIA CHRONIONE Mieszkania dla 4 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Zadanie realizowane we współpracy w powiatem Legionowskim.     ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA Świetlica dla 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Osiedla Kozłówka. Zadanie jest realizowane we współpracy z Gminą Legionowo.      CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ „AKADEMIA BEZDOMNYCH” (Centrum „AB”) Centrum prowadzi działalność gospodarczą i samopomocową, wspierając Legionowskie Centrum w  bieżącej działalności.          ...

Placówki wychowawcze – Świetlica Środowiskowa w Legionowie

Świetlica Środowiskowa w Legionowie  Głównym celem pracy Świetlicy Środowiskowej Caritas DWP w Legionowie, jest prowadzenie różnego rodzaju działań, które nakierowane są na pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin potrzebujących wsparcia, w pokonywaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych oraz organizowanie im czasu wolnego. Prowadzimy zajęcia edukacyjno – wyrównawcze umożliwiających przygotowanie dzieci na bieżąco do zajęć szkolnych oraz zapewnienie fachowej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się trudności związanych z materiałem szkolnym. Ważnym elementem tych zajęć jest odrabianie pracy domowej. Zajęcia turystyczno – krajoznawcze z elementami profilaktyki mają na celu zapoznanie dzieci z walorami turystycznymi regionu, a także kraju, a także poszerzanie ich wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Istotne jest kształtowanie właściwego stosunku młodych ludzi wobec środowiska naturalnego w którym żyją, a także postawy czynnego i aktywnego wypoczynku, który umożliwiają nam wycieczki rowerowe. Prowadzenie zajęć usamodzielniających umożliwi ćwiczenie metod komunikacji, poruszania się na rynku edukacji, a później pracy, przedsiębiorczości, praktycznych umiejętności życiowych od gotowania po porządki domowe i gospodarowania pieniędzmi. Podczas zajęć prowadzonych w Świetlicy nie brakuje wspólnej kreatywnej zabawy na zajęciach plastyczno – manualnych oraz kulinarnych. Dużą sympatią cieszą się zajęcia komputerowe oraz integracyjne. Kontakt Świetlica Środowiskowa Caritas DWP w Legionowie, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 do 18.00. ul. gen Władysława Sikorskiego 11 05-119 Legionowo tel. 22 767 96 91 Zadanie współfinansowane jest ze środków Urzędu Miasta Legionowo Pokaz...

Placówki wychowawcze – Otwockie Centrum Charytatywno – Opiekuńcze

Od początku istnienia placówki podejmowane są działania wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz służące zapobieganiu istniejącym problemom.  Celem placówki jest: Zapewnienie dzieciom właściwej opieki oraz oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych  Profilaktyka uzależnień poprzez kształtowanie właściwych cech osobowości i wyuczeniu najważniejszych umiejętnościpsychospołecznych;  Współpraca z rodziną, ze szkołą, z pomocą społeczną, z parafią.  W ramach CENTRUM istnieją następujące jednostki organizacyjne:       Świetlica Profilaktyczno – Opiekuńcza    Do pobrania prezentacja świetlicy:  [gview file=”http://cdwp.caritas.pl/wp-content/uploads/2015/04/działalność-świetlicy.pptx”]       Klub dla Rodziców, Opiekunów i Wolontariuszy W procesie wychowawczym wychowanków podejmujemy współpracę z rodzinami. Poszukujemy  wszelkich możliwych metod, aby ta współpraca przyniosła dobre i trwałe owoce w ich życiu. Klub Rodzica działa w placówce niemal od początku jej istnienia. Idea klubu jest taka, by dał on rodzicom możliwość spotykania się, przestrzeń do aktywnego działania i osobistego rozwoju, integracji i wspierania siebie nawzajem, a także podjęcia odpowiedzialności za życie placówki i najbliższego środowiska. Członkami klubu są przede wszystkim rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlicy oraz wolontariusze, jak również inni rodzice i opiekunowie, którym zależy na dobru lokalnego środowiska. W działalności klubu przewidziano między innymi: Spotkania informacyjno – organizacyjne; Imprezy oraz spotkania integracyjne i okolicznościowe; Warsztaty edukacyjno – formacyjne; Debaty dotyczące różnych problemów; Grupy samopomocowe; Tematyczne seanse filmowe; Wsparcie w sytuacjach kryzysowych; Pomoc psychologiczną; Wzbogacanie wiedzy i życia religijnego: Działania na rzecz placówki; Wolontariat rodzinny Kontakt   Kierownik :  s. Lucja Lis ul. Marszałkowska 23 05 – 402 Otwock – Świder Tel. 022/788 42 56 e-mail:  ognisko.swider@caritas.pl Działania placówki współfinansowane ze środków MIASTA OTWOCK.    ...

Placówki wychowawcze – Klub Alternatywny

Tutaj osiągnięcie jednej z naszych podopiecznych   Klub Alternatywny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej działa na rzecz dzieci i młodzieży od 2004 roku. Naszą główną misją jest wsparcie praskich rodzin w procesie edukacji i wychowania dzieci w wieku od 7. do 18. roku życia. Nasza świetlica skupia się przede wszystkim na pomocy w lekcjach – dlatego codziennie prowadzimy pogotowie lekcyjne. Dzieci mają możliwość  udziału w terapii pedagogicznej, odrabianiu lekcji oraz korepetycjach.       W świetlicy  proponujemy również następujące zajęcia: socjoterapię: dzieci nabywają umiejętności społeczne:  współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami  i dorosłymi, komunikacji, przechodzą przez program profilaktyki uzależnień i uczą się asertywności, którą jest tak potrzebna w środowisku w którym żyją; plastyczno-językowe: tworzone są liczne prace wykonane różnymi technikami; wokalne: dzieci biorą udział w przeglądach piosenki, festiwalach, nagrywają płyty; komputerowe: prowadzona jest strona facebookowa świetlicy, tworzą wirtualne prezentacje; sportowe – treningi judo: po zdobyciu żółtego pasa dzieci mogą brać udział w zawodach Judo organizowanych na terenie Mazowsza; kulinarne- przygotowujemy pyszne potrawy oraz desery, które podawane są podczas wspólnego podwieczorka; dyżury psychologa dla rodziców/opiekunów prawnych naszych podopiecznych, decoupage, nauka gry na gitarze: zajęcia prowadzone przez naszych wolontariuszy. Aby osiągnąć zamierzony skutek, niezbędna jest również ścisła współpraca placówki z rodzicami i ze szkołą. Dzięki projektowi „Tu Praga WAW PL”, który jest dodatkowo realizowany w świetlicy pojawia się szansa na wypracowanie modelu współpracy między placówkami pozarządowymi,  a szkołą w którym świetlice będą wparciem dla szkół w procesie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.  Zapraszamy do współpracy wolontariuszy dla których znajdziemy zajęcia zgodne z ich zainteresowaniami i preferencjami.    Kontakt KLUB ALTERNATYWNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej. ul....

Placówki wychowawcze – Saskie Centrum Rodziny

     Saskie Centrum Rodziny, to jedna z wielu placówek Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, która od 2010 roku dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy realizuje projekt „W rodzinie siła”. Jego zadaniem jest organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin, poprzez rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców. Centrum jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń, sprzyja budowaniu więzi w rodzinie, wspiera i uczy, jak być dobrym rodzicem, pomaga w sytuacjach kryzysowych. W ramach projektu „W rodzinie siła”, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone będą bezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem specjalnym, terapia rodzinna, zajęcia terapeutyczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi i ich rodzin, spotkania tematyczne dla rodziców/opiekunów. Przyjazną formą sprzyjającą poprawie kondycji fizycznej będą wyjścia plenerowe. Sobotnie spotkania przy grach planszowych i „nie tylko”, rozmowy „przy kawie” oraz rodzinne spotkania ze sztuką w kinie, teatrze i filharmonii będą z jednej strony integrować, z drugiej wzbudzać zainteresowanie kulturą. Saskie Centrum Rodziny jest miejscem dla całej rodziny, w którym stawiamy na integrację międzypokoleniową. Formuła Centrum obejmuje zarówno rodziców/opiekunów, dziadków i dzieci z terenu Warszawy. W pierwszej kolejności dotyczy ona posiadaczy Karty Warszawiaka i Młodego Warszawiaka. Sama lokalizacja stwarza duże możliwości, gdyż Centrum znajduje się w sercu Saskiej Kępy, w kamienicy z ogródkiem, gdzie w ciepłe dni można spędzać czas przy grach planszowych, z kubkiem kawy czy herbaty. Dlatego oprócz konkretnych form wsparcia rodziny w postaci poradnictwa chcemy wzmocnić w niej więź, proponując alternatywne formy spędzania czasu, tak aby umieć cieszyć się każdą wspólną chwilą i pielęgnować wzajemne relacje. A zatem: można tu wpaść, usiąść i nic nie robić, zatrzymać się nad kubkiem kawy z uśmiechem, wsparciem, życzliwością. Innym razem – spontanicznie i naturalnie pobawić się...

Placówki wychowawcze – Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest placówką katolicką, niepubliczną przeznaczoną dla dziewcząt z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z lekkim oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej – sprawnych fizycznie, w wieku od 7 lat do momentu ukończenia nauki i usamodzielnienia się....