Powiat Wołomiński realizuje zadanie polegające na świadczeniu usługi nieodpłatnej pomocy prawnej.

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:
1.której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy  społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2.która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;
3.która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4.która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa;
5.która nie ukończyła 26 lat;
6.która ukończyła 65 lat;
7.która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
8.która jest w ciąży.

nieodpłatna pomoc prawna