Remontujemy i rozbudowujemy Dom Samotnej Matki w Zielonce

 

Jak można pomóc

Finansowo:

Wpłacając dowolną kwotę na numer konta DSM Zielonka
PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie nr konta: 10 1240 6074 1111 0010 8250 4059

Biorąc udział w akcji crowdfundingowej – www.zrzutka.pl/dj3g3y

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej rozpoczęła właśnie zbiórkę publiczną na platformie zrzutka.pl. Liczy się każda złotówka. Do tej pory udało nam zebrać w ramach tej akcji crowdfundingowej ponad 1440 złotych dzięki 13 wpłatom i ponad 90 udostępnieniom w mediach społecznościowych.

Dzięki zbiórkom przykościelnym w roku 2017-2018 udało się zebrać 28.722 złotych.

Materialnie:

Liczymy na wsparcie od firm, które mogłyby przekazać nam materiały budowlane, artykuły wyposażenia wnętrz itp., które są potrzebne, by Dom mógł funkcjonować w sposób nowoczesny.

Jakich materiałów i artykułów dokładnie potrzebujemy, można znaleźć w liście poniżej.

Czy są tam materiały, które produkuje lub sprzedaje Twoja firma? Jeśli możesz wesprzeć Dom Samotnej Matki w sposób rzeczowy lub pomóc samotnym matkom i ich dzieciom finansowo, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres: bwalecka@caritas.pl.

Dla mediów:

 

Kontakt:

Bartosz Łopiński / PROPSY PR
bartosz.lopinski@propsypr.pl
tel. 509 136 768

 

 

Aktualności

Zbieramy na Dom Samotnej Matki w Zielonce

Setki matek z małymi dziećmi z powiatu wołomińskiego, które potrzebowały  schronienia w trudnej sytuacji życiowej, przez ostatnie 24 lata mogły je znaleźć w Domu Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” w Zielonce. Obecnie dom pilnie potrzebuje gruntownego remontu i rozbudowy. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, która prowadzi tę placówkę, rozpoczęła właśnie zbiórkę publiczną na szeroką skalę – liczy się każde wsparcie finansowe od osób indywidualnych i rzeczowe od firm.  

 Do tej pory zebraliśmy:
150 TYS. ZE ZBIÓREK PUBLICZNYCH,
4885 ZŁ NA ZRZUTKA.PL,
26.177 ZŁ NA KONCIE ZIELONKA (DEDYKOWANE DOMOWI SAMOTNEJ MATKI),
350 ZŁ W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIU (GRZEJNIK DRABINKOWY ŁAZIENKOWY).

Budynek w podwarszawskiej Zielonce podarowali wiele lat temu Państwo Piwarscy. Od 24 lat Dom Samotnej Matki „Bezpieczną Przystań” prowadzi Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Do tej pory przyjętych zostało tam ponad 300 kobiet z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej: braku akceptacji ze strony rodziny, problemów alkoholowych, przemocy, porzucenia przez partnera. Dom jednak wymaga generalnego remontu, tak aby zapewnić godne warunki życia obecnym mieszkańcom oraz rozbudowy, aby dać schronienie większej liczbie matek z dziećmi, również w wieku szkolnym i matek z niepełnosprawnością. Teren działki, na której znajduje się posesja daje wiele możliwości, dlatego zdecydowano się na jego generalny remont i rozbudowę.

Zebraliśmy wszystkie wymagane pozwolenia, mamy już także plan rozbudowy i remontu budynku.  Chcemy wbić pierwszą łopatę z końcem maja, symbolicznie w Dzień Matki. Do tego czasu potrzebujemy zebrać 3,3 mln złotych lub równowartość w materiałach budowlanych.

Dom Samotnej Matki w Zielonce prowadzony jest przez organizację pozarządową, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i współfinansowany ze środków gminy Zielonka i powiatu wołomińskiego. Jest jedynym ośrodkiem schronienia całodobowego tego typu w całym powiecie. Szacowany koszt remontu i rozbudowy budynku wynosi 3 300 000 złotych, a rozpoczęcie planowane jest na przełom maja i czerwca 2019 roku. Wszelkie środki finansowe na prowadzony remont pozyskiwane są ze zbiórek publicznych, wsparcia osób indywidualnych i firm. Prowadzona jest także akcja crowdfundingowa na stronie www.zrzutka.pl/dj3g3y, gdzie każdy z Was ma możliwość przyczynić się do remontu i rozbudowy Domu.

Dom Samotnej Matki jest przyjaznym miejscem do zamieszkania dedykowanym samotnym matkom oraz ich dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Celem pracowników jest tworzenie i pielęgnowanie atmosfery rodzinnej oraz spokojnych warunków do wychowania dzieci. Obecnie dom wymaga dostosowania do potrzeb matek z małymi dziećmi, dla matek z dziećmi w wieku szkolnym, jak również osób poruszających się na wózkach. Remont budynku planowany jest z trzech powodów: poprawy warunków życia mieszkających w nim dzieci i samotnych matek, dostosowania domu do różnych wymagań wiekowych dzieci oraz zwiększenia powierzchni domu w taki sposób, aby pomieścić znacznie większą liczbę osób. Zdarza się, że zapotrzebowanie na zamieszkanie zgłaszane jest przez kobiety nawet kilkanaście razy w miesiącu.

Priorytetowym celem domu jest przeciwdziałanie bezdomności oraz wykluczeniu społecznemu kobiet w trudnej sytuacji życiowej. Dom Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” swoim podopiecznym zapewnia przez rok pomoc w formie zamieszkania, żywności i środków czystości po to, aby się z czasem usamodzielniły. Dom otacza swoje podopieczne również pomocą specjalistów takich jak psycholog, pedagog, pracownik socjalny.

 

Obecnie Po rozbudowie

 

Konkurs „Budujemy Ściany Bezpiecznej Przystani”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu BUDUJEMY ŚCIANY „BEZPIECZNEJ PRZYSTANI”, zwanym dalej Konkursem, jest Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kawęczyńska 49, zwana dalej Organizatorem, reprezentowana przez Dyrektora – ks. Kamila Chojnackiego.
 2. Wszelkich bieżących informacji dotyczących Konkursu udziela Fundraiser Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – p.Barbara Walecka tel. 608-608-448, e-mail: bwalecka@caritas.pl .
 3. Celem Konkursu BUDUJEMY ŚCIANY „BEZPIECZNEJ PRZYSTANI” jest zbieranie funduszy na remont i rozbudowę Domu Samotnej Matki w Zielonce.
 4. Środki zebrane przez uczestników Konkursu, o których mowa w § 1, pkt. 3 niniejszego regulaminu, będą przeliczone na cegły ceramiczne typu PHOROTHERM, z których zostaną wybudowane mury. Jedna cegła to 5 zł. Jeden metr kwadratowy muru to 11 cegieł czyli 55 zł.
 5. Konkurs trwa od 01 października 2018 r. do 15 kwietnia 2019 r.
 6. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dopuszczalne jest również pozyskiwanie funduszy na cel, o którym mowa w § 1, pkt. 3, poza granicami kraju.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz zorganizowane Zespoły Wolontariuszy.
 2. Przystąpienie do Konkursu wymaga zgłoszenia w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy Konkursu zbierają fundusze wg własnego harmonogramu oraz wg własnych pomysłów i sposobów, o ile nie narusza to obowiązującego w naszym kraju porządku prawnego. Uczestnicy Konkursu odpowiadają za prawidłowość zbierania funduszy i ich rozliczenie poprzez wpłatę na konto wskazane przez organizatora Konkursu.
 5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wpłacania raz w miesiącu zebranych funduszy na konto wskazane przez organizatora z dokładnym podaniem danych wpłacającego.
 6. Wpłat, o których mowa w § 2, pkt. 5, można dokonywać do dnia 14 kwietnia 2019 r.

Wsparcie Organizatora

 1. Organizator zapewnia plakaty oraz ulotki informujące o celu zbiórki.
 2. Organizator prowadzi konto bankowe o numerze 10 1240 6074 1111 0010 8250 4059, na które są przyjmowane wyłącznie wpłaty na rozbudowę Domu Samotnej Matki w Zielonce.

Nagrody

 1. Organizator zapewnia dwie równorzędne nagrody dla uczestników Konkursu: Parafialnego Zespołu Caritas oraz b. Szkolnego Koła Caritas lub Zespołu Wolontariuszy, którzy zebrali fundusze na budowę ściany o największej powierzchni.
 2. Fundusze zebrane przez poszczególnych uczestników Konkursu zostaną zsumowane i przeliczone na metry kwadratowe muru wg następującego przelicznika: 55 zł = jeden metr kwadratowy.
 3. Nagrodą będzie spotkanie z Gwiazdą – sławną osobą, która będzie twarzą kampanii BUDUJEMY ŚCIANY „BEZPIECZNEJ PRZYSTANI”. Za przygotowanie i przebieg spotkania odpowiada zwycięski Zespół Wolontariuszy. W trakcie spotkania będzie możliwość rozmowy, uzyskania autografu oraz wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
 4. Wszyscy biorący udział w Konkursie zostaną zaproszeni na uroczyste rozpoczęcie remontu i rozbudowy Domu Samotnej Matki w Zielonce.

Wyłonienie zwycięzców

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 r. przez Komisję składającą się z:
  – Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  – Ks. Kamila Chojnackiego

  – Fundraisera Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  – p. Barbary Waleckiej.
 2. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej najpóźniej 7 maja 2019 r.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niedających się przewidzieć oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 2. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. W trakcie trwania konkursu niniejszy regulamin będzie dostępny u Organizatora, na stronie internetowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Załącznik

 1. zgłoszenie do konkursu „Budujemy ściany Bezpiecznej Przystani”