CEL NASZEJ PRACY
/wyciąg ze statutu/

II. Cele i zadania

§ 4

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 5

Do zadań Caritas należą:

1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
2. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących,
3. pomoc społeczna,
4. ochrona i promocja zdrowia,
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
8. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
13. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
14. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
15. ratownictwo i ochrona ludności,
16. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
17. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
18. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
19. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
20. promocja i organizacja wolontariatu,
21. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego.

§ 6

Zadania Caritas realizuje w szczególności poprzez:

1. organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji celów Caritas,
2. organizowanie pomocy doraźnej,
3. prowadzenie formacji i edukacji wiernych do działalności charytatywnej poprzez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, szkoleń, sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-szkoleniowych,
4. organizowanie systematycznego kształcenia pracowników charytatywnych i wolontariuszy,
5. organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych i nauczania oraz ośrodków studiów społecznych i socjologicznych,
6. organizowanie i prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną.

 


Statut Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej