Placówki socjalne | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Placówki socjalne Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku

„Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wsparciem dla ofiar przemocy w rodzinie” Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2017-2019. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wkładowi własnemu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Placówka wspiera swoją działalnością osoby dotknięte problemem przemocy, osoby doświadczające różnorakich sytuacji kryzysowych, takich jak bezdomność, uzależnienia, utrata pracy. W sposób szczególny działania Centrum Interwencji Kryzysowej skierowane są na pomoc kobietom – matkom i dzieciom, które muszą opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania ze względu na doznawaną przemoc, poprzez możliwość zatrzymania w...

Katolicki Ośrodek Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski

Głównym celem działalności Katolickiego Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski jest tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków do prawidłowego rozwoju oraz zaspokajania potrzeb związanych z poczuciem sprawstwa, samorealizacją i przynależnością do społeczeństwa. Działalność ta ukierunkowana jest także na uaktywnianie środowiska osób niepełnosprawnych, pogłębienie wiedzy rodziców dotyczącej niepełnosprawności dziecka, jak również kształtowanie postaw wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych. Cele te realizowane są poprzez: zajęcia poznawcze; zajęcia o charakterze artystycznym (arteterapia i elementy muzykoterapii, zajęcia teatralne); rehabilitację; katechizację uczestników zajęć i rodziców; spotkania rodziców z psychologiem; organizowanie imprez okolicznościowych, wycieczek, obozów rehabilitacyjnych. Założeniem placówki jest więc doskonalenie umiejętności poznawczych, emocjonalnych, społecznych i fizycznych oraz kształtowanie duchowe uczestników poprzez szeroko pojęte oddziaływania pedagogiczne. Program Ośrodka kładzie zdecydowany akcent na rozwój poznawczy, przy jednoczesnym aktywnym udziale uczestników w życiu kulturalnym i społecznym, zwiększając tym samym zakres ich zainteresowań i zaangażowanie w życie społeczne.        Realizacji tego programu podejmują się każdego dnia pedagodzy z kierunkowym wykształceniem w zakresie oligofrenopedagogiki. Uczestnicy mają również zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą i neurologopedą. W program społeczno-wychowawczego oddziaływania Ośrodka włączani są rodzice/opiekunowie, których aktywne uczestnictwo jest nieodzowne dla zrealizowania pełnego planu rewalidacji.   Kontakt 04-357 Warszawa   ul. Grochowska 194/196 tel/fax: 22 870 72 57 koordynator: Elżbieta Wrzołek-Kamińska www.kodost.org.pl...

Warsztaty Terapii Zajęciowej

    Kontakt Mińsk Mazowiecki, ul. Wyszyńskiego 58 025/758-27-79 kierownik – Tomasz Cembrowski www. wtz.minsk.caritas.pl    ...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim

Środowiskowy Dom Samopomocy ŚDS jest ośrodkiem prowadzonym przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej od lipca 2003r. Jest to jedyna taka placówka przeznaczona dla osób dorosłych chorych psychicznie mieszkających na terenie powiatu mińskiego. Głównym celem ŚDS jest szeroko rozumiana pomoc osobom cierpiącym na chorobę psychiczną w powrocie do uczestniczenia w życiu społecznym. Oferowane w naszym ośrodku, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości, zajęcia mają na celu pomoc w: wykształceniu umiejętności radzenia sobie z doświadczeniem choroby psychicznej zapewnienie możliwości dzielenia się własnymi przeżyciami z innymi osobami z doświadczeniem choroby psychicznej rozwijaniu poczucia pewności siebie i poczucia własnych możliwości w kontaktach z innymi ludźmi poszukiwaniu rozwiązań dla przeżywanych trudności zwiększaniu własnej aktywności i w rozwoju zainteresowań rozwijaniu umiejętności społecznych rozwijaniu bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi Uczestnicy         Uczestnikami naszego Środowiskowego Domu są zarówno kobiety jaki i mężczyźni. Wiek naszych uczestników jest bardzo zróżnicowany. Z zajęć w ŚDS korzystają więc osoby, które stosunkowo niedawno uzyskały pełnoletniość jak i te które są bardziej zaawansowane wiekowo. Wspólnym doświadczeniem łączącym wyżej wymienione osoby jest przeżyty poważny kryzys psychiczny lub długotrwała choroba psychiczna. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach i społeczności Środowiskowego Domu pracują nad sobą w celu poprawy swojego stanu zdrowia psychicznego ale również często znajdują tu miejsce do własnego, szeroko rozumianego rozwoju osobistego. Środowiskowy Dom jest też miejscem, poprzez które, osoby mające w związku z chorobą doświadczenie wyobcowania i osamotnienia, mogą odnajdywać drogę powrotną do aktywniejszego życia sprzed okresu choroby. Uczestnikiem ŚDS może zostać osoba, która jest osobą dorosłą i ma psychiatryczne rozpoznanie choroby psychicznej. Kontakt Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 Nasz adres: ul.Kościelna 18 05-300 Mińsk Mazowiecki...

Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta

JADŁODAJNIA im. ŚW. BRATA  ALBERTA   Od poniedziałku do piątku, każdego dnia, wydajemy około 600-800 posiłków. Zapraszamy od godziny 11.00 Kontakt 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 30/32 022/818-43-86 kierownik – Izabela Choma PUNKT POMOCY DORAŹNEJ ul. Lubelska 30/32    03-802 Warszawa tel. 22/ 670-21-77     Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Jadłodajnia Caritas przyjaznym miejscem dla osób bezdomnych”   Projekt współfinansuje m.st. ...

Dom Samotnej Matki w Zielonce

       Dom Samotnej Matki w Zielonce to całodobowa placówka, która swoją opieką otacza samotne matki, ich dzieci oraz kobiety w ciąży. Priorytetowym celem Domu jest przeciwdziałanie bezdomności oraz wykluczeniu społecznemu kobiet w trudnej sytuacji życiowej.  Dom Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” swoim podopiecznym zapewnia podstawową pomoc w formie zamieszkania oraz gdy istnieje taka potrzeba także pomoc w postaci żywności, środków czystości i ubrań. DSM otacza swoje podopieczne również pomocą specjalistów takich jak psycholog, pedagog, pracownik socjalny, doradca zawodowy oraz prawnik. Podczas pracy z psychologiem podopieczne Domu otrzymują indywidualnie dopasowane wsparcie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, są motywowane do wprowadzania korzystnych dla nich zmian, w przyjaznej atmosferze stwarzane są warunki do rozwoju osobistego. Działania pracownika socjalnego zmierzają do ukierunkowania aktywności na rzecz usamodzielnienia poprzez opracowanie i realizację programów poprawy sytuacji  życiowej. Współpraca  z doradcą zawodowym  pozwala na dokonanie analizy wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych podopiecznych. Ta forma pomocy znacznie zwiększa szanse podopiecznych Domu na odnalezienie na zmieniającym się rynku pracy i znalezienie źródła utrzymania. Dzieciom zapewniamy warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu poprzez stworzenie przyjaznego, spokojnego i bezpiecznego środowiska oraz udostępnienie miejsca do zabawy. Placówka we współpracy z pedagogiem przygotowuje kobiety do świadomego i odpowiedzialnego macierzyństwa organizując zajęcia indywidualne ukierunkowane na korygowanie dysfunkcyjnych postaw i zachowań zarówno u dzieci jak i matek, wspieranie rozwoju i mocnych stron podopiecznych, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz warsztatowe zajęcia zwiększające kompetencje wychowawcze. W Domu organizowana jest także grupa wsparcia mająca na celu udzielanie pomocy mieszkankom, poprawę ich funkcjonowania społecznego, rozwijanie ich kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz ich wzajemną integrację. Pobyt w DSM stwarza także warunki do uregulowania spraw...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie

           Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Radzyminie       Środowiskowy Dom Samopomocy  w Radzyminie przeznaczony jest dla 25 osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym,  znacznym lub lekkim gdy osoba z lekkim upośledzeniem ma sprzężone zaburzenie np. dysfunkcję narządu ruchu. Placówka mieści się na terenie plebani Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego  przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1.  Środowiskowy Dom Samopomocy  funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00. Nad realizacją zadań czuwa sześcioosobowy zespół terapeutyczny. Różnorodne zajęcia mają na celu: integrację uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności zbliżających ich do samodzielnego życia, pokonywanie własnych barier, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz pewności siebie w różnych sytuacjach społecznych. Program wspierająco-aktywizujący ma pomagać uczestnikom w rozwijaniu ich umiejętności samoobsługi, samodzielności ale również ma na celu wsparcie ich środowiska rodzinnego. Praca z podopiecznymi realizowana jest poprzez: Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych Zajęcia artystyczno-plastyczne, Pracownię  modelarsko-stolarską, Pracownię ogrodniczo-botaniczną Trening umiejętności spędzania wolnego czasu Trening kulinarny,  Indywidualną pracę zajęciową. Ponadto: spotkania integracyjne z innymi ośrodkami wsparcia społecznego (pikniki, festyny), wyjazdy na przedstawienia teatralne, przeglądy artystyczne, turnieje  sportowe, ogniska, wycieczki do ciekawych miejsc, wspólne obchodzenie uroczystości związanych ze świętami . Kontakt ŚRODOWISKOWY   DOM    SAMOPOMOCY  CARITAS  DWP   ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 1 05-250 Radzymin Numer telefonu – 0 22  786 54 74 e-mail   sds.radzymin@caritas.pl Projekt „Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób upośledzonych umysłowo na terenie miasta/gminy. Radzymin w latach 2016 -2019” realizowany w ramach dotacji przyznanej przez Powiat Wołomiński ze środków budżetu Państwa.         Nasza działalność   Warsztaty fotograficzne  Nasze zajęcia  Wspólne grillowanie  Turniej Tenisa Stołowego   Wycieczka do ZOO  Pielgrzymka do Loretto    Opowieści  Biblijne o...

Dom Dziennego Pobytu w Mińsku Mazowieckim

DOM DZIENNEGO POBYTU  CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO – PRASKIEJ  im. bł. Karoliny Kózkówny  ul. Graniczna 18 04-300 Mińsk Mazowiecki tel. 25/758-27-25 mail: ddp.minsk@caritas.pl kierownik: S. Joanna Wysokińska          Placówka jest odpowiedzią na potrzeby ludzi starszych, samotnych, o ograniczonych możliwościach finansowych z terenu miasta i gminy Mińsk Mazowiecki. Dom Dziennego Pobytu Otwarty  jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.        Uczestnikom zapewniamy opiekę socjalną, kulturalną, medyczną i duchową. Wspólne przebywanie daje nam poczucie zadowolenia, bezpieczeństwa i spełnienia. Cieszymy się sobą nawzajem.        Zajęcia kulturalno- rozrywkowe, plastyczne, o tematyce religijnej i prowadzone „debaty” o życiu ubogacają i pouczają. Rehabilitacja usprawnia nas. Wszystko to daje nam radość życia. Cieszymy się z różnych spotkań organizowanych przez instytucje państwowe czy Caritas. Chętnie wyjeżdżamy na wycieczki na łono natury podziwiając piękno stworzonego świata. Organizujemy zabawy i wszelkie imprezy okolicznościowe.  Pamiętamy i świętujemy urodziny i imieniny każdego uczestnika i pracownika. Jesteśmy jak jedna rodzina, dla której ważny i potrzebny jest Każdy.          Comiesięczne Msze święte upewniają, że Bóg nas kocha i troszczy się o nas. W każdą środę pamiętamy o naszych Darczyńcach. Tego dnia ślemy prośby za nimi. W modlitwach pamiętamy również o potrzebach naszych rodzin, bliskich, pracowników Caritas jak i nas samych.        „Pozwól o Panie życia, abyśmy umieli cieszyć się każdym etapem naszego życia, jako darem niosącym bogate obietnice na przyszłość. Spraw, byśmy z miłością przyjmowali Twoją wolę, zawierzając się każdego dnia Twoim miłosiernym dłoniom.          Gdy zaś nadejdzie chwila ostatecznego „przejścia”, pozwól, abyśmy umieli ją powitać z pokojem w sercu, nie żałując niczego, co przyjdzie nam porzucić. Kiedy bowiem po długim poszukiwaniu...

Legionowskie Centrum Charytatywno-Opiekuńcze

LEGIONOWSKIE CENTRUM CHARYTATYWNO – OPIEKUŃCZE  CARITAS DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ im. Jana Pawła II   ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20/22,    05 – 120 Legionowo tel. 22 793 03 88,     tel./fax. 22 772 94 05   DOM DLA BEZDOMNYCH  W domu dla bezdomnych są 32 miejsca całodobowego pobytu dla osób bezdomnych z terenu Gminy Legionowo. Zadanie jest realizowane we współpracy z Gminą Legionowo.     OŚRODEK TERAPII  I  INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ośrodku jest  8 miejsc hotelowych.  Realizowany jest podstawowy i pogłębiony program terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz programy aktywizacyjne (aktywizacyjna funkcja Placówki). Zadanie jest realizowane we współpracy z Gminą Legionowo.     PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej  z  1  mieszkaniem interwencyjnym – zadanie realizowane we współpracy z Powiatem Legionowskim,     MIESZKANIA CHRONIONE Mieszkania dla 4 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Zadanie realizowane we współpracy w powiatem Legionowskim.     ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA Świetlica dla 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Osiedla Kozłówka. Zadanie jest realizowane we współpracy z Gminą Legionowo.      CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ „AKADEMIA BEZDOMNYCH” (Centrum „AB”) Centrum prowadzi działalność gospodarczą i samopomocową, wspierając Legionowskie Centrum w  bieżącej działalności.          ...

Dom Dziennego Pobytu w Falenicy

Dom Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej im. Krystyny i Wiktora Powalskich 04-992 Warszawa, ul. Starczewska 8 022/612-70-96 e-mail: ddp.starczewska@caritas.pl http://ddp-senior.caritas.pl/ Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00   ZAPRASZAMY OSOBY, KTÓRE : – chcą aktywnie przeżyć jesień życia – szukają przyjaciół – chcą się uczyć nowych umiejętności – chcą dbać o swoją kondycję – szukają porady w trudnych chwilach – chcą miło i ciekawie spędzać czas – mieszkają na terenie gminy Wawer – osoby starsze i samotne. OFERUJEMY PAŃSTWU podnoszenie sprawności i aktywności poprzez uczestnictwo w: – zajęciach terapeutycznych do wyboru: plastycznych, rękodzieła, witrażu,  teatralnych, muzycznych – zajęciach ruchowych: gimnastyka,  rehabilitacja, – zajęciach komputerowych, – wycieczkach, wykładach, spotkaniach okolicznościowych, kulturalnych. – zajęciach językowych Zapewniamy dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiad. W razie potrzeby otrzymacie Państwo pomoc: – psychologiczną – duchową – socjalną – pielęgniarską W naszym Domu znajduje się sala rehabilitacyjna, kaplica, sala konferencyjna, pracownia artystyczna, kawiarenka zaś wokół Domu rozciąga się piękny ogród. Dojazd do Naszego Domu Z Warszawy: autobusami linii nr 146, 142, 702  wysiadamy na przystanku Bysławska, przy Wale Miedzeszyńskim, Z Falenicy: do ul. Bysławskiej dojedziemy autobusami linii nr 146, 142, 213. Z ulicy Bysławskiej skręcamy w prawo w  ul. Rafałowską, a później w lewo w ulicę Starczewską.   DOM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY   View Fullscreen View Fullscreen View Fullscreen   View Fullscreen   View Fullscreen   View Fullscreen   View Fullscreen    ...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim

OŚRODEK INTERWENCJ KRYZYSOWEJ MIŃSK MAZOWIECKI        Zadaniem Ośrodka Interwencji  Kryzysowej jest udzielanie pomocy, wsparcia czasowego schronienia osobom znajdującym się sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie. Zadanie to realizowane jest poprzez prowadzenie następujących form pracy z klientem: – pierwszy kontakt z klientem – wstępna diagnoza problemu. Omówienie możliwości działania w danym przypadku i udzielenie wsparcia, – porady i konsultacje psychologiczne – mogą być jednorazowe lub rozłożone na etapy, mogą dotyczyć problemów przemocy, rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, osobistych i itp. – rozmowy wspierające – poszukiwanie możliwości rozwiązań , kierowanie do placówek specjalistycznych, wypełnianie dokumentów, pisanie podań i wniosków,  poszukiwanie ofert pracy w Internecie, wykonywanie telefonów – terapia osób uzależnionych i współuzaleznionych, – interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach – interwencja i pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się nagłym lub przewlekłym kryzysie, – hostel – bezpieczne  schronienie  w sytuacji, gdy bezpieczeństwo klientek i ich dzieci w domu rodzinnym jest zagrożone . Czas przebywania w hostelu jest tymczasowy, całodobowy pobyt do trzech miesięcy  osób pełnoletnich lub z opiekunem prawnym . Oferta kierowana jest  tylko do osób z powiatu Mińskiego. Kontakt Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00 ul Graniczna 18 05-300 Mińsk Mazowiecki telefon  (25) 758 47 12 telefon interwencyjny 698 749 389                  ...